AlzeCure ändrar inriktning för läkemedelskandidaten ACD855 inom NeuroRestore-plattformen

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) meddelar idag att de väljer att dirigera om läkemedelskandidaten ACD855 inom forskningsplattformen NeuroRestore från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga istället. Detta innebär att de pågående kliniska fas I-studierna med ACD855 avslutas och att substansen istället kommer att testas för en av de andra tidigare planerade indikationerna.

ACD855 har hittills visat sig vara säker i människa, men uppvisar en längre halveringstid i människa än förväntat, vilket gör att bolaget bedömer att den lämpar sig bättre för lokal administration än systemisk. En backupsubstans – ACD856 – från NeuroRestore-plattformen kommer istället ta över som primär oral läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion, till exempel Alzheimers sjukdom. AlzeCure planerar att inleda studier i människa med denna substans i slutet av 2019.

”Studier i kognitiv dysfunktion, exempelvis Alzheimers sjukdom, är relativt långa och kostsamma och vi vill säkerställa att den substans som har bäst möjligheter att lyckas används i dessa studier. Vi har på basis av de kliniska fynden därför valt att dirigera om ACD855 mot en indikation där lokal administration kan användas och som vi tror är mer lämpad för dess kemiska egenskaper”, säger Johan Sandin, vd på AlzeCure.

”Vi siktar nu också på att så fort som möjligt ta in ACD856 i kliniska studier för behandling av kognitiv dysfunktion. Vår portfölj med flera kandidater och olika möjliga indikationer möjliggör att vi kan vara flexibla och att vi kan hantera förändringar på ett konstruktivt sätt.”

Denna information är sådan som AlzeCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 20.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD
Tel: 0703-738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.