TrkA-NAM

Projektet TrkA-NAM, som befinner sig i forskningsfas, är inriktat mot behandling av smärta och har stark validering, både prekliniskt och kliniskt.

I läkemedelsprojektet TrkA­NAM har vi dragit nytta av vår kunskap inom den bakomliggande biologin för NeuroRestore­platt­formen för att utveckla nya substanser som är inriktade på att verka smärtlindrande vid svåra smärttillstånd. Målet med projektet är att utveckla en småmolekulär så kallad TrkA­negativ allosterisk modulator som kan minska rörelseframkallad och spontan smärta hos patienter med smärtsam artros. Den globala marknaden för artrosterapi beräknas nå 11,0 miljarder USD år 2025, från 7,3 miljarder USD 2020. Tillväxten på denna marknad drivs av bland annat ökande förekomst av osteoartros, växande åldrande befolk­ning samt ökat antal idrottsskador. Över 240 miljoner människor globalt sett beräknas lida av smärtsam och aktivitetsbegränsande osteoartros i knä eller höft.

Många patienter upplever otillräcklig smärtlindring eller biverk­ningar med befintlig behandling som idag oftast består av NSAIDs eller opiater och det finns idag ett stort behov av mer effektiva och tolerabla läkemedel inom området. Dessutom finns det en risk för missbruk och utveckling av tolerans även vid kortvarig användning av opioider. Under det senaste decenniet har ett antal anti-NGF-antikroppar utvecklats och använts i flera kliniska prövningar för behandling av smärtsam artros. Den första positiva studien var med Tanezumab, som visade på en potent smärtstillande effekt i en fas II-studie i knäartros, vilka har följts av flera fas lll-studier i olika smärtindika­tioner.

Ett litet antal patienter som erhållit anti-NGF-antikroppar utvecklar dock sidoeffekter, något som haft en bromsande effekt på den vidare utvecklingen av dessa läkemedel.

Ett småmolekylärt läkemedel med en mekanism som gene­rerar samma positiva effekter som anti-NGF-antikroppar, men utan de biverkningar som observerats för dessa, skulle ha en stor marknadspotential. En selektiv TrkA-negativ allosterisk modulator uppfyller dessa kriterier.

Målmekanismen har som tidigare nämnts en stark validering både prekliniskt och kliniskt och AlzeCures unika substanser differentierar sig med sin selektiva effekt på relevanta signalvägar så att optimal smärtstillande effekt kan uppnås utan att inducera sidoeffekter. TrkA-NAM substanserna är dessutom småmolekylära vilket både underlättar administrering för patienten (tablettform) men också bidrar till en mer kostnadseffektiv behandling.

Det är dessutom en icke­opioid behandling, något som är viktigt för att erhålla framtida godkännande hos regulatoriska myndigheter, däribland FDA.

AlzeCure har för närvarande en lovande serie kemiska substan­ser i forskningsfas. Bolaget erhöll positiva prekliniska effektdata under senare delen av 2020 och arbetar aktivt på utvecklingen av en läkemedelskandidat för pre-kliniska säkerhetsstudier.

Teamet på AlzeCure har många års erfarenhet av forskning inom neurologi och smärta. Projektet är ett utmärkt exempel på att utnyttja synergieffekter mellan projekten och maximera värdet för våra aktieägare.

Infographics from AR2020 SVE12