TrkA-NAM

Projektet TrkA-NAM, som befinner sig i forskningsfas, är inriktat mot behandling av smärta och har stark validering, både prekliniskt och kliniskt.

I läkemedelsprojektet TrkA-NAM har vi dragit nytta av vår kunskap inom den bakomliggande biologin för NeuroRestore-plattformen för att utveckla nya substanser som är inriktade på att verka smärtlindrande vid svåra smärttillstånd.

Målet är att utveckla selektiva negativa allosteriska modulatorer (NAM) av TrkA för behandling av osteoartritsmärta och andra svåra smärttillstånd. Den globala marknaden för artrosterapi beräknas nå 11,0 miljarder USD år 2025, från 7,3 miljarder USD 2020. Tillväxten på denna marknad drivs av bland annat ökande förekomst av osteoartrit, växande åldrande befolkning samt ökat antal idrottsskador. Över 240 miljoner människor globalt sett beräknas lida av smärtsam och aktivitetsbegränsande osteoartrit i knä eller höft. Många patienter upplever otillräcklig smärtlindring eller biverkningar med befintlig behandling som idag oftast består av NSAIDs eller opiater och det finns idag ett stort behov av mer effektiva och tolerabla läkemedel inom området.

Dessutom finns det en risk för missbruk och utveckling av tolerans även vid kortvarig användning av opioider. Under det senaste decenniet har ett antal anti-NGF-antikroppar utvecklats och använts i flera kliniska prövningar för behandling av smärtsam artros. Den första positiva studien var med Tanezumab, som visade på en potent smärtstillande effekt i en fas II-studie i knäartros, vilka har följts av flera fas lll-studier i olika smärtindikationer. Ett litet antal patienter som erhållit anti-NGF-antikroppar utvecklar dock sidoeffekter, något som haft en bromsande effekt på den vidare utvecklingen av dessa läkemedel. Ett småmolekylärt läkemedel med en mekanism som genererar samma positiva effekter som anti-NGF-antikroppar, men utan de biverkningar som observerats för dessa, skulle ha en stor marknadspotential.

En selektiv TrkA-negativ allosterisk modulator uppfyller dessa kriterier. Målmekanismen har som tidigare nämnts en stark validering både prekliniskt och kliniskt och AlzeCures unika substanser differentierar sig med sin selektiva effekt på relevanta signalvägar så att optimal smärtstillande effekt kan uppnås utan att inducera sidoeffekter. TrkA-NAM substanserna är dessutom småmolekylära vilket både underlättar administrering för patienten (tablettform) men också bidrar till en mer kostnadseffektiv behandling. Det är dessutom en icke-opioid behandling, något som är viktigt för att erhålla framtida godkännande hos regulatoriska myndigheter, däribland FDA.

AlzeCure har för närvarande en lovande serie kemiska substanser i forskningsfas. Bolaget erhöll positiva pre-kliniska effekt- data under senare delen av 2020 och siktar på att ha en läkemedelskandidat Candidate Drug, (CD) under andra halvåret 2021.

Teamet på AlzeCure har många års erfarenhet av forskning inom neurologi och smärta. Projektet är ett utmärkt exempel på att utnyttja synergieffekter mellan projekten och maximera värdet för våra aktieägare.

Infographics from AR2020 SVE12