ACD440

ACD440 är en TRPV1-antagonist som befinner sig i klinisk fas II, och bolagets syfte är att utveckla en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten är en viktig strategisk inlicensiering som genomfördes i januari 2020 och passar väl in och stärker bolagets befintliga kliniska portfölj.

Projektet har sitt ursprung i Big Pharma och vilar på en stark vetenskaplig grund. Upptäckten av och insikten i TRPV1, det biologiska system som ligger till grund för ACD440 och är centralt för bland annat temperaturreglering och smärta, tilldelades Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2021 till Professor David Julius vid UCSF, USA har 2021 belönats med Nobelpriset i Medicin. Substansen har tidigare genomgått kliniska fas I studier men då som en oral product, där det förutom god tolerabilitet även observerades tidiga positiva effektsignaler. Verkningsmekanismen för projektet är via TRPV1-receptorer som har en nyckelroll inom smärtsignalering. ACD440 har i prekliniska studier visat på effekter i både nociceptiv och neuropatisk smärta.

Substansen har tidigare genomgått omfattande prekliniska säkerhetsstudier. Då substansen nu utvecklas för lokalt bruk så kan den systemiska exponeringen hållas mycket låg, samtidigt som koncentrationen av substansen lokalt kan hållas hög för en maximal analgetisk effekt.

AlzeCure initierade, enligt plan, en klinisk fas Ib-studie med läkemedelskandidaten i slutet av 2020, vilken i april 2021 visade på positiva proof-of-mechanism resultat, det vill säga en tydlig effekt i en experimentell smärtmodell i människa. Effekterna av ACD440 var tydligt signifikanta jämfört med placebo. ACD440 tolererades väl som topikal gel på huden vilket indikerar god lämplighet för fortsatt klinisk utveckling som en lokal behandling mot neuropatiska smärttillstånd. Under kvartal 1 2022 erhölls feedback från FDA på det underlag som sänts in inför ett pre-IND möte. Responsen var informativ och som ett resultat initierade bolaget i juni 2022 en fas IIa-studie med ACD440 i patienter med kronisk perifer neuropatisk smärta.

Studien, som är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad crossover-studie, syftar till att utvärdera effect och säkerhet av bolagets ledande läkemedelskandidat i smärta. I januari meddelade bolaget att den sista patienten inkluderats i den pågående fas IIa kliniska studien. Positiva resultat med signifikanta smärtlindrande effekter i studien rapporterades i maj 2023. Nu pågår förberedelser inför nästa steg i utvecklingen.

Värme, syra och stark mat kan alla stimulera olika typer av nociceptorer, vilket kan leda till smärta. Även om dessa stimuli är olika, så svarar ett enda målprotein som uttrycks i dessa smärtavkännande nervceller på dem alla. Detta molekylära mål är TRPV1-receptorn, som uttrycks av sensoriska neuron och som är uppreglerad i huden hos individer med vissa former av neuropatisk smärta. Det finns därför ett starkt vetenskapligt stöd för lokalbehandling av denna typ av mekanism. Neuropatisk smärta är förknippad med en låg livskvalitet och tillgängliga behandlingsalternativ ger sällan adekvat smärtlindring. Cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen världen över bedöms lida av långvarig smärta med neuropatiska inslag, vilket enbart i USA, Europa och Japan motsvarar cirka 80 miljoner individer. Merparten av dessa patienter har otillräcklig smärtlindrande effekt av de läkemedel som ingår i nuvarande behandlingsrekommendationer, och det är gentemot dessa individer som AlzeCure riktar sin nya tilltänkta behandling.

Du hittar våra ACD440 publikationer: HÄR