Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är AlzeCure Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning, förvärv och försäljning av läkemedel och diagnostik samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 580 000 kronor och högst 2 320 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 23 200 000 och högst 92 800 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 9 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*****
Bolagsordningen antagen vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2018.