alzecurepharma-project-overview-header

Projektportfölj

AlzeCure utvecklar parallellt flera läkemedelskandidater utifrån de olika forskningsplattformarna.

  • Inom NeuroRestore utvecklas en ny generation symptomlindrande läkemedel för Alzheimers.
  • Inom Alzstatin utvecklas sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimers.
  • Inom TrkA-NAM utvecklas nya läkemedel för behandling av patienter med smärtsam osteoartrit.
  • Inom VR1 utvecklas ett nytt läkemedel för behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta.

AlzeCure planerar för att ha två av bolagets läkemedelskandidater i kliniska studier under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj möjliggörs även andra indikationer, som till exempel kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Bolaget har tre kandidater inom NeuroRestoreplattformen och två kandidater inom Alzstatinplattformen vilket framgår av bilden nedan. Dessutom arbetar bolaget med två projekt inom smärta, TrkA-NAM och VR1. TrkA-NAM projektet är för närvarande i preklinisk fas och VR1 i klinisk fas.

AlzeCure Pharmas Pipeline

Forskningsfas: Preklinisk upptäcks- och utvecklingsfas. I denna fas syntetiseras potentiella nya läkemedelskandidater vars egenskaper studeras i olika in vitro och in vivo testsystem, bl.a. utvärderas farmakologiska effekter, farmakologiska versus toxikologiska dosnivåer, olika administrationssätts beroende på indikation och translation till människa.

Preklinisk developmentfas: Förberedelse för kliniska studier i människa. Läkemedelskandidaten genomgår bl.a. säkerhets- och toxikologiska försök för att utröna substansens tolerabilitet, biverkningsprofil och maximala dosering innan start av kliniska studier. Finalt formuleringsarbete, stabilitetsstudier och liknande arbete utförs. Dokumentation sammanställs och skickas in till regulatoriska myndigheter och etiska kommittéer för godkännande innan start av kliniska studier.

Klinisk Fas I: Under Fas I testas kandidaten utifrån ett säkerhetsperspektiv, oftast i en mindre grupp friska frivilliga personer. Fokus ur ett regulatoriskt perspektiv är att bedöma säkerhetsprofilen, dosnivåer, hur substansen tas upp och bryts ned i kroppen och utsöndras, samt eventuell interaktion med andra läkemedel och föda.

Klinisk Fas II: I Fas II ges kandidaten till patienter med den sjukdom som avses behandlas. Fasen syftar till att mäta effekt i den relevanta patientpopulationen, men också att ge ytterligare information kring tolerabilitet i en patientpopulation. Under denna fas görs även prekliniska studier om möjligheten att ge läkemedlet till gravida och barn. Den tänkta formuleringen för marknaden tas fram.

Klinisk Fas III: Fas III syftar till att mäta effekt i en större patientpopulation med den relevanta sjukdomen. I Fas III bekräftas substansens effekt och säkerhet i en patientgrupp som så långt som möjligt efterliknar den population som det färdiga läkemedlet skall användas på som vikt, ålder, kön etc. Man jämför med den nuvarande standardbehandlingen eller med placebo om det inte finns någon standardbehandling för sjukdomen ifråga.