Företrädesemission 2024

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 17 maj 2024 och den slutliga sammanställningen visar att 20 678 415 aktier, motsvarande cirka 66,6 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 2 364 046 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,6 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 74,2 procent. AlzeCure tillförs därmed cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Med detta utfall har inte bolaget behövt utnyttja bottengarantin utställd av Formue Nord Markedsneutral A/S.