alzecure-neurorestore-top-image

NeuroRestore

I Alzheimers sjukdom så slutar nervcellerna att fungera som de skall vilket leder till försämring av minne och inlärning. AlzeCure Pharma har identifierat läkemedelslika substanser som stimulerar neurotrofa signalvägar och nervcellers funktion samt förbättrar minnet.

NeuroRestore är en plattform av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, exempelvis Alzheimers.

NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan, vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Vi har i pre­kliniska studier med NeuroRestore kunnat påvisa att våra läkemedelsubstanser både förstärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan.

Läkemedelskandidaterna i NeuroRestore stimulerar signalering av s.k. neurotrofiner, varav de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Nivåerna av NGF och BDNF är i flera sjukdomstillstånd störda och signaleringen reducerad. Den nedsatta funktionen försämrar kommunikationen mellan synapserna, det vill säga nervändarnas kontaktytor, samt minskar möjligheten till överlevnad för nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva nedsättningarna. Neurotrofiner spelar en avgörande roll för nervcellernas funktion, och en störd funktion hos BDNF har en stark genetisk koppling till försämrad kognitiv förmåga i flera olika sjukdomar, som exempelvis Alzheimers, Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnapné.

I tillägg till dessa indikationer är samma signalväg involverad i vissa ögonindikationer, bland annat torra ögon-syndrom samt neurotrofisk keratit, en indikation som påverkar hornhinnan i ögat och leder till gradvis försämrad syn. AlzeCure bedömer att det även finns potential för att kunna addera ytterligare indikationer, exempelvis depression, eftersom bolaget i prekliniska modeller av depression har visat på god effekt av läkemedelssubstanserna. Effekten i de prekliniska studierna kan jämföras med dem för det antidepressiva läkemedlet Prozac.

ACD856 har i olika prekliniska modeller påvisats kunna signifikant förbättra den kognitiva förmågan. Detta i kombination med en påvisad potential att kraftigt förstärka BDNF-signaleringen gör att bolaget bedömer att ACD856 kan agera som ett symptomlindrande preparat i indikationer med nedsatt kognitiv förmåga.

Bolaget erhöll under 2019 ett godkännande från Läkemedelsverket och den ansvariga etikkommitén att påbörja kliniska studier med ACD856. I december inleddes behandling av de första individerna där den primära effektmarkören är halveringstid i människa. Studiestarten följer den uppsatta tidsplanen som syftar till att behandla patienter som lider av sjukdomstillstånd med kognitiva störningar, såsom Alzheimers. Resultaten av denna studie beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2020.

Filmen nedan visar översiktligt hur en läkemedelskandidat från NeuroRestore plattformen fungerar i hjärnan.

AlzeCures primära läkemedelskandidater inom NeoruRestore, ACD855, ACD856 och ACD857, fungerar som förstärkare av BDNF/NGF-signalering och den biologiska mekanismen som substanserna påverkar möjliggör använding vid flera olika sjukdomstillstånd, där samma signalväg är störd. Dessa indikationer kan grupperas i tre huvudsakliga kategorier:

Kognitiva nedsättningar i anknytnining till:

– Alzheimers sjudkom
– Parkinson
– TBI och övriga huvudskador
– Sömnstörningar
– Sviter av större kirurgiska ingrepp

Depression

Specifika ögon- och öronindikationer, såsom

– Torra ögon-syndrom
– Hörselnedsättningar

I figuren nedan visas den förväntade tillväxten av antalet fall av demens under perioden 2015–2050. Den största ökningen i form av antal fall av demens och Alzheimers förväntas ske i låg- och medelinkomstländer (LMIC), då dessa länder förväntas uppvisa högre relativ förbättring i livskvalitet än höginkomstländer (HIC) vilket leder till en ökad livslängd. Behovet av behandlingar är fortsatt mycket stort då det idag saknas tillfredsställande behandlingsalternativ för drabbade patienter.

Antal patienter med demens 2015-2050