alzecure-neurorestore-top-image

NeuroRestore

I Alzheimers sjukdom så slutar nervcellerna att fungera som de ska vilket leder till försämring av minne och inlärning. AlzeCure har identifierat läkemedelslika substanser som stimulerar så kallade neurotrofa signalvägar och därigenom stärker nervcellers funktion samt förbättrar minnet.

NeuroRestore är en plattform av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, exempelvis Alzheimers.

NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan, vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Vi har i prekliniska studier med NeuroRestore kunnat påvisa att våra läkemedelsubstanser både förstärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan.

Läkemedelskandidaterna i NeuroRestore stimulerar signalering av neurotrofiner, varav de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Dessa neurotrofiner är viktiga för att upprätthålla nervcellernas funktion och kommunikation, som är nedsatta vid kognitiva störningar. BDNF  spelar en viktig roll för nervcellernas funktion och kommunikation i hjärnområden som är essentiella för vår kognitiva förmåga, såsom hippocampus som ligger i tinningloben. Vidare är speciella s.k. kolinerga nervceller i basala framhjärnan beroende av NGF för att bibehålla sin biologiska funktion men också för att överleva. Förlust av kolinerga nervceller i basala framhjärnan samt dysfunktion av nervcellers normala funktion och kommunikation i hippocampus är tidiga kännetecken för Alzheimers och korrelerar med kognitiv försämring. Läkemedelskandidaterna i NeuroRestore-plattformen förstärker signaleringen av dessa två viktiga neurotrofiner, vilket resulterar i förbättrat minne och inlärning – någott som AlzeCure har kunnat visa i flera olika prekliniska modeller. Nivåerna av NGF och BDNF är i flera sjukdomstillstånd störda och signaleringen reducerad. Den nedsatta funktionen försämrar både kommunikationen mellan nervändarnas kontaktytor och funktionen hos nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva nedsättningarna.

Det finns också genetiskt stöd för denna målmekanism – en genetisk variation av BDNF hos människor, vilket leder till en minskad utsöndring av BDNF, är involverad i kognitiv försämring relaterad till både neurodegenerativa processer som ses vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom, men även i andra kognitiva indikationer såsom traumatisk hjärnskada och sömnsjukdomar.

AlzeCure bedömer att det även finns potential för att kunna addera ytterligare indikationer baserat på den specifika målmekanismen. Det finns även starkt vetenskapligt stöd för denna målmekanism inom depression. NeuoRestore substanser har haft effekter i prekliniska modeller för depression vilka ytterligare stärks upp av data i en nyligen utkommen artikel i den välrenommerade tidskriften Cell (1). I de prekliniska försöken har ACD856, den ledande läkemedelskandidateni NeuroRestore-plattformen, kunnat visa att den kan förstärka signalering i den avsedda signalvägen och förbättra den kognitiva förmågan. Substansen har bland annat kunnat visa att den kan reversera åldersinducerade minnesförsämringar samt förstärka effekten av befintliga läkemedel (acetylkolinesterashämmare), något som AlzeCure ser som en konkurrensfördel.

AlzeCure startade den första kliniska studien med ACD856 i december 2019 och efter positiva resultat inleddes den kliniska fas la-studien i december 2020. Studiestarten följer den uppsatta tidsplanen och resultaten av denna studie beräknas vara klara under sommaren 2021. Efter genomförda fas l-studier planerar bolaget att genomföra en signal-detektionsstudie för ACD856 för att i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen kunna utvärdera effektsignaler för läkemedelskandidaten. Om en tidig effekt kan utläsas stärks valideringen för målmekanismen, och möjligheten till licensieringsavtal avseende ACD856, alternativt hela plattformen NeuroRestore, ökar avsevärt.

Filmen nedan visar översiktligt hur en läkemedelskandidat från NeuroRestore plattformen fungerar i hjärnan.

AlzeCures primära läkemedelskandidater inom NeoruRestore,  ACD856 och ACD857, fungerar som förstärkare av BDNF/NGF-signalering. Den biologiska mekanismen som substanserna påverkar möjliggör använding vid flera olika sjukdomstillstånd, där samma signalväg är störd. Bland dessa indikationer finns:

Kognitiva nedsättningar i anknytnining till:

– Alzheimers sjudkom
– Parkinson
– TBI och övriga huvudskador
– Sömnstörningar
– Sviter av större kirurgiska ingrepp

Depression

 

I figuren nedan visas den förväntade tillväxten av antalet fall av demens under perioden 2015–2050. Den största ökningen i form av antal fall av demens och Alzheimers förväntas ske i låg- och medelinkomstländer (LMIC), då dessa länder förväntas uppvisa högre relativ förbättring i livskvalitet än höginkomstländer (HIC) vilket leder till en ökad livslängd. Behovet av behandlingar är fortsatt mycket stort då det idag saknas tillfredsställande behandlingsalternativ för drabbade patienter.