Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan redogör för utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan dess bildande samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att ske i samband med Erbjudandet.

År Händelse Förändring i antal aktier Förändring i aktiekapitalet (SEK) Totalt antal aktier Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2016 Bildande 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00 1
2017 Split (100:1) 4 950 000 5 000 000 50 000,00 0,01
2017 Nyemission 2 400 000 24 000,00 7 400 000 74 000,00 0,01
2017 Nyemission 11 480 000 114 800,00 18 880 000 188 800,00 0,01
2018 Nyemission 4 600 000 46 000,00 23 480 000 234 800,00 0,01
2018 Fondemission 352 200,00 23 480 000 587 000,00 0,025
2018 Nyemission i Erbjudandet 23 529 412 588 235,30 47 009 412 1 175 235,30 0,025

1) Under antagande att Erbjudandet fulltecknas [och ej utnyttjad Utökningsoption]. Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigandet lämnat vid den extra bolagsstämman i Bolaget den 15 oktober 2018, besluta om nyemission av 23 529 412 aktier i samband med Erbjudandet enligt Prospektet. Aktierna i Erbjudandet kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av Nordnet, som agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet, för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet. de aktier som omfattas av Erbjudandet kommer därvid att emitteras till en kurs om aktiens kvotvärde, dvs. 0,025 SEK, per aktie, varefter Nordnet, för de teckningsberättigades räkning, kommer att lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan Erbjudandepriset om 14,00 SEK och teckningskursen om 0,025 SEK per aktie.