Revisorer

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska det ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant.

Grant Thornton Sweden AB (Box 7623, 103 94 Stockholm) är bolagets revisor sedan 2017, med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor sedan 2019. Camilla Nilsson, född 1973, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.