Nyemission december 2022


AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 31,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 29 november 2022. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 2 december 2022. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar sex (6) befintliga aktier i AlzeCure till teckning av en (1) nya aktier till kursen 3,75 SEK per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 82,6 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och medlemmar i Bolagets ledning och styrelse. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja också en övertilldelningsoption om upp till 15,0 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 46,7 MSEK. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.

”2022 har varit framgångsrikt med framgångar i samtliga utvecklingsprojekt. Vi står nu inför ett spännande år i AlzeCures utveckling och det starka stödet från våra huvudägare är mycket glädjande. Nyemissionen säkrar de medel vi behöver för att genomföra flera värdeskapande utvecklingssteg i vår forskningsportfölj”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 2 december 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 3,75 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan AlzeCure som högst tillföras cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,1 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 6 – 20 december 2022.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 6 – 15 december 2022.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 211 389,00 SEK, motsvarande högst 8 455 560 aktier och en maximal utspädning om 14,3 procent.
  • I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
  • Motsvarande tilldelningskriterier gäller Övertilldelningsoptionen.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 29 november 2022 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare och medlemmar i Bolagets ledning och styrelse motsvarande sammanlagt cirka 26,2 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 32,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 50,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 1 december 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 november 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 december 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 december 2022 Offentliggörande av prospekt
2 december 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
6 – 20 december 2022 Teckningsperiod
6 – 15 december 2022 Handel med teckningsrätter vid Nasdaq Premier First North Growth Market
22 december 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen