VD har ordet

AlzeCure fortsätter att utvecklas väl och enligt plan. Under första kvartalet fokuserade vi på att driva våra pågående kliniska studier med ACD856 och ACD440 så att vi kan kommunicera data från dessa under som-maren. Dessutom fortsatte vi att inrikta oss på vårt prekliniska smärtprojekt, TrkA-NAM så att vi ska kunna välja en läkemedelskandidat för projektet under andra halvåret 2021. Vi stärkte också vår utvecklingsorganisation genom att anställa en Chief Medical Officer med expertis och erfarenhet från våra kärnområden Alzheimers sjukdom och smärta. AlzeCure har alltså lagt ännu ett positivt och mycket aktivt kvartal bakom sig.

”AlzeCure fortsätter att utvecklas enligt plan och har lagt ännu ett positivt och mycket aktivt kvartal bakom sig.”

VD, Martin Jönsson

ACD856 ingår i den innovativa NeuroRestore-plattformen med primärt fokus på symptomlindrande behandling av Alzheimers, det vill säga förbättra de minnes- och kognitionsproblem som är så karakteristiska för sjukdomen. Det finns idag stora behov för nya symptomlindrande läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Under de kommande 30 åren förväntas antalet patienter med demens att tredubblas till 150 miljoner. I den pågående kliniska studien med ACD856 undersöker vi dess tolerabilitet och säkerhet, där vi förväntar oss att få de initiala resultaten under sommaren 2021. Vår andra läkemedelskandidat inom Neuro­Restore­plattformen, ACD857, befinner sig i preklinisk fas. Vår plan är att använda även denna substans för en indikation inom området kognitiv dysfunktion, som Alzheimers sjukdom.

Vår innovativa projektplattform Alzstatin, där ACD679 ingår, syftar till att utveckla preventiva och så kallade sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers genom att minska produktionen av skadligt amyloid­beta (Aβ) och därigenom motverka ackumuleringen av patologiskt amyloid i hjärnan. Globalt sett beräknas demenssjukdomar kosta samhället 10 000 miljarder SEK varje år – en kostnad som förväntas tredubblas under de kommande 30 åren i takt med att medellivslängden ökar. Detta visar på det jättelika och växande behovet av nya effektiva läkemedel, men också potentialen för Alzstatin-programmet, vars substanser i prekliniska studier har visat att de kan halvera mängden skadligt amyloid-beta.

ACD679 genomgår prekliniska toxikologiska studier, och parallellt med detta fortsätter forskningsarbetet med uppföljningsprojektetACD680. Detta utvecklingsarbete görs för att säkerställa att vi kan välja bästa möjliga Alzstatin-substans för de framtida kliniska studierna. Under kvartalet publicerades ytterligare data som stärker beviset för amyloid-hypotesen som Alzstatin bygger på. Bland annat presenterades nya data med antikroppsbehandling på AD/PD 2021­ kongressen i mars, vilket ökar intresset för projekt som Alzstatin.

Vi ser också en fortsatt lovande utveckling inom vår smärtplattform Painless med projekten ACD440 och TrkA-NAM. ACD440 är en VR1­antagonist för lokalt topikalt bruk mot neuropatisk smärta, och i december 2020 initierade vi en klinisk fas 1b­studie, som kommer ge oss tolerabilitets­ och säkerhetsdata, men även tidiga effekt-signaldata. Vi förväntar oss att få resultat från denna studie under sommaren 2021. Indikationsområdet neuropatisk smärta omsätter globalt idag läkemedel till ett värde över 70 miljarder SEK varje år. Hälften av de uppskattningsvis 25–30 miljoner patienter med neuropatisk smärta bedöms inte att få adekvat smärtlindring. Detta visar på det stora medicinska behov och potential som finns inom området och för vårt projekt ACD440.

TrkA-NAM är ett högintressant smärtprojekt som fokuserar på att finna läkemedel för att behandla svåra smärttillstånd, som till exempel osteoartrit, där det idag finns uppskattningsvis 250 miljoner patienter och där sjukvården söker nya alternativ till befintlig behandling (såsom opioider – det vill säga narkotikaklassade, beroendeframkallande läkemedel). Projektet bygger på en biologisk mekanism med stark preklinisk och klinisk validering. Detta kombinerat med att vi ligger långt framme vad gäller utveckling av potenta och selektiva substanser gör att intresset hos potentiella samarbetspartners är stort. Efter att ha fått positiva effektdata från de första prekliniska smärtstudierna arbetar vi nu aktivt med att välja en final läkemedelskandidat för projektet, vilket vi förväntar oss att göra under andra halvåret 2021.

Under kvartalet fortsatte vi att ha stort fokus på marknadskommunikation och deltog vid flera olika möten, däribland Business Sweden, Redeye och Aktiespararna. Vi arbetar hela tiden för att nå ut till privata och institutionella investerare, samt till andra läke-medels- och forskningsföretag som kan vara intresserade av att investera i eller inlicensiera våra utvecklingsprojekt, alternativt ingå i partnerskap. Under kvartalet deltog vi i partnermöten på Swiss-NordicBio i februari och på BioEurope i mars. Vi uppmärksamma-des även som ett av Stockholmsområdets mest lovande företag inom Alzheimer-området i en rapport från InvestStockholm. Rörande den pågående Covid­19­situationen har vi bibehållit sedan tidigare implementerade åtgärder för att skydda våra medarbetare, och vi arbetar tillsammans med leverantörer och samarbetspartners för att minimera situationens inverkan på AlzeCures verksamhet.

Som en naturlig följd av att vi har fler projekt i klinisk fas fortsatte vi under kvartalet att stärka vår utvecklingsavdelning genom att anställa fler nyckelpersoner och på så sätt stärka den interna kompetensen och göra det möjligt att bedriva utvecklingsarbetet snabbare och mer kostnadseffektivt. Senaste tillskottet är Märta Segerdahl Storck, läkare och PhD, som Chief Medical Officer med ansvar för vår kliniska utvecklingsverksamhet. Märta har stor erfarenhet från flera ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat från AstraZeneca, Lundbeck och Grünenthal. Där arbetade hon med utvecklingsprojekt inom AlzeCures kärnområden Alzheimer och smärta, vilket var centralt vid rekryteringen. Vi är mycket glada för att Märta nu har anslutit sig till AlzeCure-teamet och hon kommer vara en nyckelperson för vår fortsatta utveckling.

Det är med glädje jag ser att AlzeCure fortsätter att utvecklas framgångsrikt. Detta med våra motiverade, duktiga och ambitiösa medarbetare. Vi har flera lovande projekt under utveckling, alla inom områden med stora medicinska behov vilket är oerhört motiverande. De resultat som vi hittills åstadkommit stärker vår övertygelse att vi skall kunna leverera i enlighet med kommunicerade mål under året.

Stockholm i maj 2021

Martin Jönsson