VD har ordet

Andra kvartalet 2022 var ännu en aktiv och framgångsrik period för AlzeCure, då vi bland annat startade den första fas IIa-studien i företagets historia, och detta inom ett område med mycket stort medicinskt behov, neuropatisk smärta. Vidare avslutade vi enligt plan vår fas I MAD-studie med NeuroRestore ACD856 för Alzheimers och andra kognitiva störningar. Studien visar positiva säkerhets- och tolerabilitetsdata vilket stödjer det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi genererade också nya prekliniska data i smärtprojektet TrkA-NAM, där vi visade att substanserna inte endast kan bidra med smärtlindrande effekter utan även med anti-inflammatorisk effekt.

Det är glädjande att AlzeCure har fortsatt att utvecklas väl och enligt plan. Under det gångna kvartalet tillfördes vi också kapital från nyemissionen som slutfördes i mars med investeringar från både tidigare och nya aktieägare. Kapitalet kommer att investeras i våra Alzheimer- och smärtprojekt. Under april säkerställde vi ytterligare likvider när Acturum Life valde att erhålla aktier i bolaget som ersättning för att ACD440 gått in fas II-studier, helt enligt gällande inlicensieringsavtal. Att Acturum Life väljer att erhålla aktier i stället för kapital indikerar deras tilltro till AlzeCure. Kapitalet ger oss ytterligare tillgångar för att vidareutveckla verksamheten.

Under andra kvartalet presenterade vi också nya positiva prekliniska data inom Alzstatin, vår plattform som syftar till att utveckla förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers sjukdom. Den här gången från en serie av molekyler som bland annat förväntas ge fördelar ur ett patentperspektiv. Dessa data visade att en molekyl från serien kan sänka skadliga amyloid-betanivåer med mellan 50 och 60 procent, vilket är mycket lovande. Intresset för gammasekretas-modulatorer som Alzstatin får också alltmer uppmärksamhet som potentiellt viktiga behandlingar av Alzheimer. Detta är naturligtvis positivt för vårt affärsutvecklingsarbete med Alzstatin då endast enstaka företag publikt anger att de driver aktiva gammasekretas-modulator-projekt. Med flera prekliniska substanser säkerställer vi att vi har bästa möjliga läkemedelskandidat när vi går in i kliniska studier.

Vår ledande läkemedelskandidat ACD856 ingår i den innovativa NeuroRestore-plattformen med primärt fokus på behandling av Alzheimers sjukdom för att förbättra inlärning samt motverka minnes- och andra kognitionsproblem. Under andra kvartalet avslutade vi planenligt den kliniska fas I MAD-studien med positiva resultat. Resultaten stödjer det fortsatta utvecklingsarbetet med ACD856 och presenterades bland annat på den världsledande Alzheimerkongressen AAIC i månadsskiftet juli augusti. Under kvartalet presenterade vi även ytterligare positiva data som visar att ACD856 passerar över blod-hjärn-barriären väl och kan uppmätas i ryggmärgsvätskan, det vill säga att läkemedlet når hjärnan – det organ som vi avser att påverka. Vi har också kommunicerat nya NeuroRestore-data som indikerar att ACD856 förbättrar mitokondriernas funktion och förbättrar cellernas hälsa, vilket ytterligare stärker sannolikheten att substansen kan ha en sjukdomsmodifierande effekt, men också att den potentiellt kan användas inom fler indikationsområden.

Vi ser också en fortsatt lovande utveckling inom vår smärtplatt form Painless, med projekten ACD440 och TrkA-NAM. ACD440 är en TRPV1-antagonist för lokalt topikalt bruk mot perifer neuropatisk smärta. Projektet baseras på upptäckter som under 2021 förärades med Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2021. Den banbrytande upptäckten av TRPV1 och dess koppling till smärtuppfattning är av stor betydelse och något som vi använt oss av i vårt kliniska program med ACD440. Under kvartalet startade vi vår allra första fas II-studie med ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta. Fas IIa-studien planeras att avslutas under första halvåret 2023, och vi förväntar oss att kunna få resultat från studien under sommaren samma år. Studien är bland annat baserad på den feedback FDA gav på det underlag vi lämnat in för ett pre-IND möte.

Preparat för neuropatisk smärta är den enskilt största marknaden för smärtläkemedel och omsätter över 11 miljarder USD (GlobalData 2021). Trots detta upplever upp till 80 procent av patienterna med neuropatisk smärta att de idag inte erhåller adekvat smärtlindring. Vidare förskrivs många patienter med neuropatisk smärta opioider i USA vilket amerikanska myndigheter vill motverka. Denna situation visar på det mycket stora medicinska behov som finns och därmed potentialen för vårt projekt ACD440.

Vårt andra smärtprojekt TrkA-NAM, med huvudinriktning mot knäledsartos, utvecklas också fortsatt väl. Projektet är uppmärksammat av flera externa parter som vi löpande har möten med, trots att projektet är i tidig fas. Under kvartalet meddelade vi att vi genererat nya data som indikerar att TrkA-NAM inte bara har smärtlindrande effekt, utan även anti-inflammatoriska egenskaper. Dessa resultat har vi inbjudits att presentera på världens största smärtkongress IASP, som äger rum i september i Toronto. Den anti-inflammatoriska effekten för TrkA-NAM är positiv vid smärtlindring och förväntas generera ytterligare externt intresse för projektet som gynnar vår affärsutveckling.

Under kvartalet fortsatte vi att ha stort fokus på marknadskommunikation och deltog vid flera olika möten och event, både i Sverige och internationellt. Vi arbetar kontinuerligt med att nå ut till privata och institutionella investerare, liksom andra läkemedels- och forskningsföretag som kan vara intresserade av att investera i eller inlicensiera våra utvecklingsprojekt, alternativt ingå i partnerskap. Andra kvartalet 2022 var ännu en aktiv och framgångsrik period för AlzeCure, då vi bland annat startade den första fas IIa-studien i företagets historia, och detta inom ett område med mycket stort medicinskt behov, neuropatisk smärta. Vidare avslutade vi enligt plan vår fas I MAD-studie med NeuroRestore ACD856 vid Alzheimers och andra kognitiva störningar och erhöll positiva säkerhets- och tolerabilitetsdata vilket stödjer det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är med glädje och stolthet jag ser att AlzeCure har fortsatt utvecklats framgångsrikt tack vare våra duktiga och ambitiösa medarbetare. Vi har fortsatt flera lovande projekt under utveckling inom områden med stora medicinska behov, vilket är oerhört tillfredställande och motiverande. Det tilltagande intresset för Alzheimer fältet och för AlzeCure som bolag ser jag som en bekräftelse på att vi är på rätt väg och jag ser med fortsatt tillförsikt på framtiden – stolt över att AlzeCure nu planenligt utvecklas till ett fas II-bolag.

Stockholm, augusti 2022

Martin Jönsson