VD har ordet

Fjärde kvartalet 2023 var fortsatt positivt och händelserikt för AlzeCure Pharma. Under perioden presenterade vi bland annat nya prekliniska data som visar att vår kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856 potentiellt har neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi har erhållit nya patent för ACD856 och publicerat nya data för NeuroRestore och Alzstatin som validerar målmekanismerna och ökar intresset för de båda Alzheimerprogrammen. Därutöver presenterade vi kliniska fas II-resultat för ACD440 mot perifer neuropatisk smärta. Det är motiverande och glädjande att vi håller uppe tempot och fortsätter att leverera nya data som stärker vår position. Vidare har vi nu också valt en läkemedelskandidat i vårt TrkA-NAM-projekt, ACD137. 

Inom Painless-plattformen, med projekten ACD440 och TrkA-NAM, fortsätter vi att göra framsteg. Under fjärde kvartalet publicerade
vi positiva resultat från fas II-studien med vår TRPV1-antagonist ACD440 vid behandling av perifer kronisk neuropatisk smärta.
Studieresultaten, som presenterades i oktober vid svenska smärtläkarmötet i Uppsala, visade på en tydlig och signifikant effekt på smärta orsakad av kyla eller värme hos patienter med perifer neuropatisk smärta. Denna temperatur-överkänslighet är vanlig hos patienter med neuropatisk smärta och är ett stort problem för dessa individer. Resultaten från vår fas II-studie visade också att ACD440, som är en gel som appliceras på huden, tolererades väl och sammantaget visar utfallet med både substans såväl som administreringssätt på god lämplighet för fortsatt klinisk utveckling. De detaljerade data som erhölls från fas II-studien under hösten analyseras nu mer djupgående och diskuteras med experter inom fältet med hänsyn till det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet.

Neuropatisk smärta är ett område med stora medicinska behov, inte minst för att finna alternativ till opioider, och vi tror att ACD440 skulle kunna förbättra livskvaliteten avsevärt för patienter som lider av denna typ av smärta. Endast en av åtta patienter är nöjd med sin befintliga behandling vilket visar på det stora medicinska behovet. Vidare ser vi också möjligheter för vår substans avseende nociceptiv smärta (vävnadsskadesmärta), vilket vi genererade data kring 2021. Även vårt andra smärtprojekt, TrkA-NAM, som är inriktad mot knäledsartros fortsätter att utvecklas väl och under perioden genomförde vi ytterligare prekliniska studier. Vi har under januari 2024 även valt en läkemedelskandidat för projektet, ACD137, som vi nu ska ta vidare in i säkerhets- och toxikologistudier.

Intresset för TrkA-NAM har ökat i samband med att Asahi Kasei nu inlett en fas IIb-studie med sin kandidat AK-1830. TrkA-NAM utvecklas för att minska perifer NGF-signalering och tack vare projektets unika och selektiva målmekanism förväntas TrkA-NAM inte ha de sidoeffekter som NGF-antikroppar har. Över 300 miljoner människor bedöms lida av knäledsartros och patientgruppen är växande på grund av en åldrande befolkning och överviktsproblem. Under kvartalet presenterade och publicerade vi också nya data för vår kliniska NeuroRestore-kandidat, ACD856, vid Alzheimerkongressen CTAD i Boston, USA. NeuroRestore ACD856 är en Trk-PAM och de nya prekliniska resultaten visade potentiellt sjukdomsmodifierande och neuroprotektiva effekter, vilket är av intresse vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Delar av dessa fynd valideras av resultaten från en en annan läkemedelskandidat, Eisais TrkA-PAM E2511, som också är i klinisk fas. Eisai publicerade data vid samma kongress som visar att deras substans också potentiellt har sjukdomsmodifierande effekt i Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vad som skiljer vår läkemedelskandidat ACD856 från Eisais är att den även uppvisar pro-kognitiva egenskaper, det vill säga kan förbättra inlärnings och minnesförmågan. Detta är en tydlig differentiering som beror på att NeuroRestore ACD856 även förstärker BDNF-signalering. Under kvartalet beviljades vår patentansökan för NeuroRestore, inklusive ACD856, av det japanska patentverket. Detta är ytterligare ett viktigt steg för ACD 856 och NeuroRestore plattformen, som redan tidigare har beviljats patentskydd i USA och i Europa till 2039.

Alzstatin, vår sjukdomsmodifierande och preventiva behandling i tablettform mot Alzheimers sjukdom, fortsätter också att utvecklas enligt plan. Vår nya läkemedelskandidat Alzstatin ACD680 är i preklinisk fas och genomgår säkerhetstestning. Substansen kompletterar ACD679 i programmet och har bland annat fördelar ur patenthänseende. Läkemedelskandidaterna i Alzstatin är så kallade gamma-sekretasmodulatorer (GSM), och minskar bland annat produktionen av det skadliga proteinet amyloid-beta-42 som bildar amyloida plack i hjärnan. Processen anses vara en grundorsak till Alzheimers. Denna nya läkemedelsklass mot Alzheimers får nu alltmer uppmärksamhet och intresset växer stadigt. Målmekanismen valideras av det schweiziska läkemedelsföretaget Roche som också utvecklar GSM-preparat. Vid Alzheimerkongressen CTAD presenterade Roche positiva kliniska data för sin GSM RG6289 och förbereder nu en fas II-studie, vilket också ökar intresset för vårt Alzstatinprojekt från både andra läkemedelsföretag och investerare.

Vi fortsätter vårt fokus på marknadskommunikation och deltar aktivt på olika möten och kongresser för att presentera vår forskning för investerare och potentiella samarbetspartners. I november deltog vi bland annat på BioEurope, som är en av världens största affärsutvecklings- och partnerskapskongresser, som hölls i München. Vi möter fortsatt ett ökat intresse från institutionella investerare, läkemedelsbolag och andra aktörer som kan vara intresserade av att investera i eller inlicensiera våra utvecklingsprojekt, alternativt ingå i partnerskap. Med fyra starka kvartal under 2023 där vi levererade positiva fas II-resultat, publicerade nya projektstärkande data och såg ett fortsatt växande intresse för både vår forskning och Alzheimerfältet som helhet, ser jag fram emot att fortsätta utveckla AlzeCure tillsammans med våra samarbetspartners och mina medarbetare under 2024.

Stockholm, februari 2024
Martin Jönsson