VD har ordet

Första kvartalet 2023 var mycket aktivt och händelserikt för AlzeCure. Bland annat avslutade vi den kliniska delen av vår fas II-studie med ACD440 mot neuropatisk smärta och vi bearbetar samt analyserar nu data från studien för att kunna redovisa resultaten under sommaren 2023. Vidare valde vi en ny kompletterande molekyl till läkemedelskandidat i vårt Alzheimerprojekt Alzstatin, och vi påbörjar nu preklinisk säkerhetstest ning av den. Vi presenterade även nya studiedata för både Alzstatin och NeuroRestore på den stora interna tionella Alzheimer-kongressen ADPD. Det är glädjande att se att vi håller uppe tempot och fortsatt levererar mot våra uppsatta mål.

Utvecklingen inom AlzeCures smärtplattform Painless, med projekten ACD440 och TrkA-NAM, fortlöper enligt plan. Under första kvartalet avslutade vi den kliniska delen av fas II-studien med ACD440 mot perifer neuropatisk smärta, vilket innebär att samtliga patienter nu är inkluderade och färdigbehandlade. Nu insamlar, sammanställer och bearbetar vi data för att planenligt kunna presentera studieresultaten under sommaren. ACD440 är en TRPV1-antagonist för lokalt topikalt bruk mot perifer neuropa tisk smärta baserad på upptäckter som under 2021 förärades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Den banbrytande upptäckten av TRPV1 och dess koppling till smärtsignalering är av stor bety delse och något som vi använt oss av i vårt kliniska utvecklings program med ACD440. Vårt andra smärtprojekt TrkA-NAM, som är inriktad mot knäledsartos, utvecklas också fortsatt väl. Trots att projektet är i tidig fas har det uppmärksammats av flera externa parter som vi fortlöpande har kontakt med.

I slutet av mars presenterade vi nya positiva data för ACD856, vår ledande läkemedelskandidat inom Alzheimer och kognition, på den världsledande Alzheimerkongressen ADPD i Göteborg. ACD856 ingår i vår NeuroRestore-plattform som omfattar en ny generation symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där inlärnings- och minnesförmågan är nedsatt, exempelvis Alzheimers sjukdom. Nya prekliniska data visade att ACD856 även potentiellt kan ha en sjukdomsmodifierande effekt. De nya prekliniska resultaten stärker ytterligare att NeuroRestore också har en potentiell neuroprotektiv, långtidsverkande och plastisk effekt, vilket är mycket lovande för den fortsatta utvecklingen inom plattformen. Detta sammantaget skulle kunna indikera att dessa substanser även har en sjukdomsmodifierande effekt, det vill säga att man kan bromsa sjukdomsutvecklingen. I tidigare slutförda kliniska fas I-studier (SAD och MAD) med ACD856 uppvisade substansen god säkerhet och tolerabilitet, men visade sig även kunna stimulera nervbanor i hjärnan relevanta för kognitions- och depressionsbehandling.

På ADPD-kongressen presenterade vi också nya positiva data inom vår plattform Alzstatin, som syftar till att utveckla en före byggande och sjukdomsmodifierande behandling i tablettform mot Alzheimers sjukdom. Alzstatin minskar bland annat produktionen av det skadliga proteinet amyloid-beta-42 som genererar plack bildningar i hjärnan. Data som publicerades på ADPD är fram tagna i sam arbete med professor Henrik Zetterberg med kollegor. Alzstatin är en gamma-sekretasmodulator (GSM) och är en potentiellt ny läkemedelsklass av Alzheimers som får alltmer uppmärksamhet och intresset var stort på ADPD-mötet. De data som presenterades på kongressen är framtagna i samarbete med professor Henrik Zetterberg med kollegor och avser ACD680. ACD680 är vår nya kompletterande läkemedelskandidat med patentfördelar och som sedan januari i år är i preklinisk fas. Data visade att ACD680 kan sänka skadlig amyloid-beta-42-produktion med över 50 procent, vilket är betydande. Förutom att vara en preventiv behandling mot att utveckla Alzheimers skulle Alzstatin även kunna användas som en komplement- eller underhållsbehandling för att minska behovet av att använda långvarig anti-kroppsbehandling.

Det är särskilt glädjande att vi kunde presentera nya data från NeuroRestore- och Alzstatin-projekten vid en tidpunkt då vi ser ett kraftigt växande intresse för Alzheimerområdet. Detta i och med att de nya positiva och uppmärksammade resultaten från amyloida anti-kroppsterapier under 2022, samt att lecanemab fick accelere rat godkännande av FDA under första kvartalet 2023. Resultaten för den sortens anti-kroppspreparat är mycket viktiga för hela Alzheimerfältet och validerar den så kallade amyloid-hypotesen, vilken även AlzeCures forskningsplattform Alzstatin bygger på. Resultaten för lecanemab är lovande men behandlingseffektens storlek indikerar att det kommer att finnas ett stort behov av ytterligare alternativa och kompletterande behandlingar, som till exempel Alzstatin och NeuroRestore.

Vi fortsätter att ha stort fokus på marknadskommunikation och deltar aktivt på olika möten och kongresserr för att presentera AlzeCure och vår forskning för investerare och potentiella sam arbetspartners. Förutom ADPD 2023 medverkade vi även bland annat på JP Morgan-dagarna i San Francisco i januari samt på partneringkongressen BioEurope Spring i Schweiz i mars. Vi möter ett ökat intresse från både privata och institutionella investerare, liksom från läkemedelsbolag och andra aktörer som kan vara intresserade av att investera i eller inlicensiera våra utvecklings projekt, alternativt ingå i partnerskap.

Med ett framgångsrikt 2022 i ryggen där vi nådde den betydelsefulla milstolpen att bli ett fas II-bolag, ett aktivt och produktivt första kvartal 2023, tillsammans med ett växande intresse för både vår forskning och Alzheimerfältet som helhet, ser jag fram emot att fortsätta utveckla AlzeCure tillsammans med våra duktiga och ambitiösa medarbetare och samarbetspartners.

Stockholm, maj 2023
Martin Jönsson