Ersättning

Styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman den 16 maj 2018 beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 100 000 SEK och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget ska erhålla ett arvode om 50 000 SEK var. På extra bolagsstämman den 15 oktober 2018 beslutades att arvodet till Pirkko Sulila Tamsen ska prorateras i förhållande till Pirkko Sulila Tamsens tjänstgöringsperiod under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Under 2017 betalades ingen ersättning ut till styrelsens ledamöter.

Styrelseledamoten An van Es-Johansson, genom det helägda bolaget van Es Consulting AB, har i september 2018 ingått ett konsultavtal med Bolaget, enligt vilket hon ska tillhandahålla tjänster relaterade till Fas I- studier och utvecklingen av det kliniska programmet. Uppdraget innefattar inte de styrelseuppgifter som fullgörs inom ramen för det styrelseuppdrag som erhållits av bolagsstämman.

VD och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare som är anställda kan bestå av grundersättning, pension och övriga förmåner. Uppsägningstid och ersättning vid uppsägning är individuell och regleras i respektive anställningsavtal. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Enligt anställningsavtalet har VD rätt till ersättning från Bolaget uppgående till skillnaden mellan VD:s vid tidpunkten för avtalets upphörande månadslön och den nya lön VD erhåller under en period om sex månader från tidpunkten för avtalets upphörande. Denna ersättning får dock uppgå till högst 60 procent av den månadslön som VD erhöll från Bolaget. AlzeCures Pharmas anställningsavtal innehåller bestämmelser enligt vilka alla immateriella rättigheter som arbetstagaren utvecklar som en del av dennes anställning ska tillfalla AlzeCure Pharma. Bolagets anställningsavtal innehåller konkurrensbegränsningar.

Utöver vad som anges ovan har ingen ledande befattningshavare rätt till ersättning efter avslutad anställning.