Ersättning

Styrelsen

Ersättningen till bolagets styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 17 maj 2023 beslutades att arvode skulle utgå med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, och 100 000 SEK ska utgå till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, fram till nästa årsstämma.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

VD och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare som är anställda kan bestå av grundersättning, pension och övriga förmåner. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader AlzeCures Pharmas anställningsavtal innehåller bestämmelser enligt vilka alla immateriella rättigheter som arbetstagaren utvecklar som en del av dennes anställning ska tillfalla AlzeCure Pharma. Bolagets anställningsavtal innehåller konkurrensbegränsningar.

Utöver vad som anges ovan har ingen ledande befattningshavare rätt till ersättning efter avslutad anställning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter detta beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter detta beslut. På årsstämman 2019 beslutades att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

AlzeCure Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner för respektive befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande.

Verkställande direktörens ersättningar ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören, som ska förelägga styrelsen ett förslag för godkännande. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktierelaterade ersättningsprogram

Bolaget utgav under 2020 ut ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, då till verkställande direktören. Totalt emitterades 300 000 teckningsoptioner Teckningsoptionerna emitterades till marknadspris enligt extern värdering per den 20 maj 2020 och berättigar till teckning av aktier under perioden 15 juni 2023 – 5 juli 2023. Teckningskursen för nytecknade aktier uppgick till 150 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de 10 handelsdagar som föregick årsstämman den 20 maj 2020. För mer information, se protokollet från årsstämman den 20 maj 2020.