DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Utfall i AlzeCures företrädesemission

AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag slutligt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 17 maj 2024. AlzeCure tillförs därmed cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 17 maj 2024 och den slutliga sammanställningen visar att 20 678 415 aktier, motsvarande cirka 66,6 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 2 364 046 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,6 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 74,2 procent. AlzeCure tillförs därmed cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Med detta utfall har inte bolaget behövt utnyttja bottengarantin utställd av Formue Nord Markedsneutral A/S.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 29 april 2024.

Vi tackar för det fortsatt starka stödet från våra huvudägare och andra existerande aktieägare och passar även på att hälsa nya aktieägare välkomna till AlzeCure. Vi tackar också för förtroendet för AlzeCure och vår forskning samt intresset för att fortsätta stödja och ta del av vår världsledande forskning inom Alzheimer och smärta även framöver. Vidare är vi tacksamma och stärkta av stödet samt framstegen som gjorts under 2023 samt under våren 2024.

Med det nya kapitalet kommer vi att kunna driva affärsutvecklingen och projekten framåt. Fokus är att driva fortsatt utveckling av Alzstatin-plattformens två kandidater för att kunna identifiera en slutlig potentiell klinisk kandidat samt att fortsätta driva TrkA-NAM programmet genom pre-klinisk utvecklingsfas mot klinik. Vidare planerar vi att under den kommande perioden ta fram planer för kliniska fas II-studier för ACD856 i Alzheimers samt för ACD440 mot neuropatisk smärta. Parallellt har vi ett fortsatt starkt fokus på affärsutveckling, med målet att säkra en utlicensiering för ett av våra projekt. Vi ser vi fram emot ett händelserikt och produktivt 2024-2025 med våra lovande projekt baserat på ett starkt stöd från våra befintliga och nya ägare”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 576 061,5 SEK till sammanlagt 2 128 236,8 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 23 042 461 aktier till totalt 85 129 473 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 22.

Rådgivare
Zonda Partners AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med Företrädesemissionen.