AlzeCure genomför en kvittningsemission i samband med att ACD440 går in i fas II och Acturum Life investerar i bolaget

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget genomför en kvittningsemission om 845 070 aktier till Acturum Life AB som en följd av att tidigare avtalad milestone-utbetalning kommer att erläggas i form av aktier istället för kontantbetalning.

I samband med att ACD440, en läkemedelskandidat inriktad på behandling av perifer neuropatisk smärta, inom kort kommer att initiera sin planerade fas IIa-studie så ska AlzeCure Pharma i enlighet med tidigare avtal erlägga en milestone-utbetalning till den tidigare ägaren Acturum Life AB. Enligt ett nytt tilläggsavtal mellan parterna kommer Acturum Life att erhålla aktier i AlzeCure Pharma istället för kontantbetalning, vilket sker i form av en kvittningsemission.

“Kvittningsemissionen stärker likviditeten i bolaget och vi är glada för att Acturum Life väljer att på detta sätt visa sin tilltro till AlzeCure och aktivt stödja den fortsatta kliniska utvecklingen av ACD440", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

“Vi väljer att på detta sätt investera i ett lovande utvecklingsarbete hos AlzeCure”, säger Peter Sjöstrand, ordförande i Acturum Life AB.

ACD440, en TRPV1-antagonist och AlzeCures läkemedelskandidat mot neuropatisk smärta inom företagets Painless-plattform, har i en tidigare fas Ib-studie visat på positiva proof-of-mechanism data, d v s visat smärtstillande effekt hos människa. Den tolererades också väl som topikal gel på huden vilket indikerar god lämplighet för ytterligare klinisk utveckling, d v s som en lokal behandling mot neuropatiska smärtstillstånd.

Transaktionen i korthet
En kvittningsemission, enligt förevarande beslut, är enligt styrelsens bedömning fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets finansiella ställning sker. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Emissionskursen är 3,55 kr vilket baseras på den volymvägda snittkursen under perioden 23 mars till 5 april, de senaste 10 handelsdagarna före beslutet. Detta kommer att betyda en utspädning om 1,7 procent. Antalet aktier ökar med 845 070 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 21 126,75 SEK. Totala antalet aktier efter emissionen blir 50 733 365 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 268 334,125 SEK efter registrering hos Bolagsverket. Rätt att teckna har Acturum Life AB. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fem dagar från styrelsens beslut.

Bakgrund och användning av nettolikvid
Det är styrelsens bedömning att en kvittningsemission som förstärker bolagets kassaflöde och finansiella ställning möjliggör närliggande satsningar som bolaget identifierat. AlzeCures projekt befinner sig i en aktiv utvecklingsfas och det är ett gott tillfälle att stärka Bolagets finansiella position. Det tillförda kapitalet kommer att användas till tidigare kommunicerade och planerade studier, bl a den kommande fas II studien med ACD440.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är emissionsinstitut och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med denna emission.