AlzeCure offentliggör bokslutskommuniké för 2019

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för 2019 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –15 635 KSEK (–12 967).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,41 SEK (–0,42).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 186 755 KSEK (237 782).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 182 499 KSEK (234 549).

Finansiell information januari – december 2019

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –50 858 KSEK (–35 985).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –1,35 SEK (–1,58).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 186 755 KSEK (237 782).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 182 499 KSEK (234 549).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Väsentliga händelser januari – december 2019

 • Bolaget initierade i mars ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta, TrkA-NAM.
 • Bolaget var representerat och framförde två presentationer vid International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases.
 • Bolaget valde i maj att omdirigera läkemedelskandidaten ACD855 från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga och ACD856 blir istället primär läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion.
 • Bolaget beslutade på årsstämman 22 maj att ge ut ett teckningsoptionsprogram riktat till bolagets styrelse.
 • Bolaget erhöll i december nödvändiga myndighetstillstånd för att starta kliniska studier för läkemedelskandidaten ACD856 inom plattformen NeuroRestore. Bolaget initierade studien kort därefter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, VR1, som befinner sig i klinisk fas och inriktad mot neuropatisk smärta.
 • Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande direktör 8 januari 2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.

Läs hela bokslutskommunikén på: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl.08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46 (0)70-786 94 43

E-post: martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore® och Alzstatin®. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även två projekt inom smärta, TrkA-NAM samt VR1. FNCA Sweden AB, +46(0) 8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök ärna: www.alzecurepharma.se.