AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – juni 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för januari – juni 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”Med ännu ett händelserikt kvartal bakom oss kan vi konstatera att AlzeCures verksamhet utvecklas väl och enligt plan med fortsatta framsteg inom samtliga våra tre projektplattformar: NeuroRestore, Alzstatin och Painless. En viktig milstolpe är att vi har avslutat en klinisk studie för NeuroRestore-projektet ACD856 med positiva resultat. För substansen presenterade vi även under kvartalet lovande preklinisk data. Våra tidigare kommunicerade huvudmål ligger fast och förblir opåverkade av Covid-19-situationen.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information april – juni 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –18 407 KSEK (–10 255).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,49 SEK (–0,27).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 160 057 KSEK (215 418).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 153 325 KSEK (210 315).

Finansiell information januari – juni 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –32 191 KSEK (–21 841).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,85 SEK (–0,58).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 160 057 KSEK (215 418).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 153 325 KSEK (210 315).

Väsentliga händelser januari – mars 2020

 • I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, ACD440, som befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta.
 • Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande direktör 8 januari 2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.
 • Johan Sandin tillträdde i januari tjänsten som CSO och fick därmed möjlighet att fokusera all tid på forskning och utveckling.
 • An van Es Johansson anslöt i mars till ledningsgruppen som Head of Development & Chief Medical Officer och lämnade därmed styrelsen. Detta stärker bolaget ytterligare i en period där bolaget utvecklas och förbereder att utöka antalet kliniska prövningar, i linje med tidigare kommunicerade planer.

Väsentliga händelser april – juni 2020

 • Bolaget presenterade den 2 april ett så kallat Late-breaking abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies). Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, och huvudförfattare till studien, gav en muntlig presentation med titeln ACD856 a positive modulator of neurotrophin signaling reverses scopolamine- or age-induced cognitive deficits. De positiva prekliniska resultat som presenterades visade på potenta effekter vad gäller minnesförbättring och inlärningskapacitet i de äldre populationer som studerats.
 • Den 4 juni presenterade bolaget positiva data från den första kliniska studien med ACD856 som visade att ACD856 har en bra farmakokinetisk profil med en signifikant kortare halveringstid i människa än föregångaren ACD855 och att kandidaten är lämplig för vidare klinisk utveckling som oral behandling av bland annat Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.

Läs hela delårsrapporten på:

https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl.08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46 (0)70-786 94 43

E-post: martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se,är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.