AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – juni 2022

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2022, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

” Andra kvartalet 2022 var ännu en aktiv och framgångsrik period för AlzeCure, då vi bland annat startade den första fas IIa-studien i företagets historia, och detta inom ett område med mycket stort medicinskt behov, neuropatisk smärta. Vidare avslutade vi enligt plan vår fas I MAD-studie med NeuroRestore ACD856 för Alzheimers och andra kognitiva störningar. Studien visar positiva säkerhets- och tolerabilitetsdata vilket stödjer det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi genererade också nya prekliniska data i smärtprojektet TrkA-NAM, där vi visade att substanserna inte endast kan bidra med smärtlindrande effekter utan även med anti-inflammatorisk effekt. Baserat på detta utvecklas AlzeCure väl och enligt plan.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information april – juni 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -21 548 KSEK (-15 693).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43 SEK (-0,42).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 55 303 KSEK (82 030).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 51 673 KSEK (77 915).

Finansiell information januari – juni 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -34 194 KSEK (-38 655).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,77 SEK (-1,02).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 55 303 KSEK (82 030).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 51 673 KSEK (77 915).

Väsentliga händelser januari – mars 2022

 • Bolaget erhåller vägledande svar från FDA som stödjer det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för ACD440 samt förberedelsearbetet inför den kommande kliniska fas II-studien.
 • Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission, vilken förutsatte ett godkännande vid extra bolagsstämma den 1 mars 2022.
 • Nyemissionen avslutades den 22 mars och bolaget tillförs 48,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget erhåller i mars nya vägledande data från den pågående kliniska fas I MAD-studien med ACD856 som visar att substansen når hjärnan, målorganet för substansen som utvecklas som behandling för Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser april – juni 2022

 • En riktad kvittningsemission genomförs i april i samband med att ACD440 går in i fas II och Acturum Life investerar i bolaget. Kvittningsemissionen är en följd av att tidigare avtalad milestonebetalning erläggs i form av 845 070 aktier i stället för kontantbetalning.
 • I april presenterar bolaget resultat från den kliniska fas I Single-Ascending-Dose-studien som visar att ACD856 uppvisar en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil i människa samt lämpliga farmakokinetiska egenskaper, vilket stödjer den vidare kliniska utvecklingen av substansen. Vidare presenterades även nya prekliniska data som visar en dosberoende positiv effekt av NeuroRestore-substansen AC-0027136 på mitokondriell funktion, vilket är särskilt intressant då försämrad mitokondriell funktion är vanligt förekommande i bland annat Alzheimers sjukdom.
 • I april presenterar bolaget också nya data rörande en ny potent småmolekylär gamma-sekretasmodulator (GSM), ingående i forskningsplattformen Alzstatin. Presentationen innehåller prekliniska data från studier som visar på att substansen, AC-0027875, effektivt passerar blod-hjärnbarriären och når målorganet, det vill säga hjärnan, i höga koncentrationer, vilket är essentiellt för en god farmakologisk effekt. Vidare visar data att substansens potenta effekt på γ-sekretas ledde till en sänkning av mängden skadligt amyloid beta 42 (Aβ42) med över 50 procent.
 • I maj får bolaget godkännande att starta klinisk fas II-studie med den icke-opioida substansen ACD440 mot neuropatisk smärta.
 • I juni inkluderas den förta patienten i ovan nämnda studie, bolagets kliniska fas II-studie i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440.
 • Den kliniska fas I-studien Multiple Ascending Dose för AlzeCures alzheimerprojekt NeuroRestore ACD856 avslutades i juni. Data visar att ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform, har god tolerabilitet och säkerhet. Vidare så demonstrerar resultaten att substansen har lämpliga farmakokinetiska egenskaper med snabbt upptag i kroppen samt relevant och dos-beroende exponering i CNS. Data presenteras på Alzheimer-konferensen AAIC i juli.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/