AlzeCure offentliggör delårsrapport för Q1 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
  • Periodens resultat uppgick till –13 784 KSEK (–11 586).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,36 SEK (–0,31).
  • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 176 406 KSEK (225 876).
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 172 230 KSEK (222 054).

Väsentliga händelser första kvartalet 2020

  • I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, VR1/ACD440, som befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta.
  • Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande direktör 8 januari 2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.
  • Johan Sandin tillträdde i januari tjänsten som CSO och fick därmed möjlighet att fokusera all tid på forskning och utveckling.
  • An van Es Johansson anslöt i mars till ledningsgruppen som Head of Development & Chief Medical Officer och lämnade därmed styrelsen. Detta stärker bolaget ytterligare i en period där bolaget utvecklas och förbereder att utöka antalet kliniska prövningar, i linje med tidigare kommunicerade planer.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

  • Bolaget presenterade den 2 april ett så kallat Late-breaking abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies). Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, och huvudförfattare till studien, gav en muntlig presentation med titeln ”ACD856 a positive modulator of neurotrophin signaling reverses scopolamine- or age-induced cognitive deficits”. Studien visar att behandling med ACD856 leder till kraftfulla minnesförbättringar i pre-kliniska studier.

Läs hela delårsrapporten på:
https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl.08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46 (0)70-786 94 43

E-post: martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna inom Alzheimer-området – NeuroRestore® och Alzstatin®. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även även en forskningsplattform inom smärtområdet, Painless, som innehåller två projekt: TrkA-NAM och VR1/ACD440. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.