AlzeCure Pharma genomför strategisk inlicensiering av läkemedelskandidat i klinisk fas mot neuropatisk smärta

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har exklusivt inlicensierat ett VR1-projekt, som befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta, från svenska Acturum Life AB.

VR1-projektet befinner sig i klinisk utvecklingsfas och AlzeCures syfte är att utveckla en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Verkningsmekanismen för projektet är via VR1-receptorer som har en nyckelroll inom smärtsignalering.

Avtalet med Acturum omfattar alla indikationer för den globala marknaden och inga milestone-betalningar sker innan kliniska fas II-studier påbörjas. Avtalet omfattar inte heller någon upfront betalning. AlzeCure planerar att inleda den kliniska proof of mechanism-studien (fas Ib) med projektet under senare delen av 2020. Tack vare befintlig preklinisk och klinisk dokumentation bedöms denna endast kosta 10-15 miljoner kronor. AlzeCure har med god marginal finansiering för den aktuella proof of mechanism-studien. 

AlzeCure ser VR1-projektet som en viktig strategisk inlicensiering som passar väl in i bolagets befintliga pipeline och stärker den kliniska portföljen. VR1-projektet har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund. Substansen har tidigare bl.a. genomgått kliniska fas I-studier, där det förutom tolerabilitet även observerades tidiga effektsignaler. Teamet bakom AlzeCure har en lång industriell erfarenhet från forskning och utveckling av nya läkemedel inom centrala nervsystemet (CNS) och smärta. AlzeCure har också sedan tidigare ett prekliniskt projekt inom smärta i projektportföljen, TrkA-NAM för behandling av svåra smärttillstånd.

Neuropatisk smärta är förknippad med försämrad livskvalitet och dagens behandling ger sällan adekvat smärtlindring. Totalt bedöms cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen världen över, vilket i bara USA, Europa och Japan motsvarar ca 25 miljoner individer, lida av smärta med neuropatiska inslag. Cirka 50 procent av patienterna svarar inte på befintlig first-line treatment och det är mot individer i denna grupp som AlzeCure riktar sin nya tänkta behandling.

”Faktumet att många patienter med nervsmärtor inte får en effektiv smärtlindring av existerande läkemedel, tillsammans med den uppmärksammade beroendeproblematiken kring opioida läkemedel, har lett till att behovet av nya banbrytande smärtläkemedel ökat markant. Med den här inlicensieringen ser våra kliniska smärtexperter att vi kan få möjlighet att angripa nervsmärta på ett helt nytt sätt. Dessutom breddar vi vår projektportfölj med ytterligare ett projekt i klinisk fas”, säger Johan Sandin, vd på AlzeCure Pharma.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Denna information är sådan som AlzeCure Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020 kl. 10.00 CET.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett projekt i tidig preklinisk fas inom smärta, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 (info@fnca.se), är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om neuropatisk smärta

  • Neuropatisk smärta drabbar totalt cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen. Patienter med indikationer som till exempel diabetes och HIV drabbas i högre utsträckning där cirka 25% respektive 35% upplever neuropatisk smärta.
  • Perifer neuropatisk smärta är resultatet av olika slags skador på nervfibrerna, såsom toxiska, traumatiska, metaboliska, infektions- eller komprimeringsskador. Vanliga symtom är smärtsamma stickningar eller kittlingar som kan beskrivas som en huggande eller brännande smärta, liksom känslan av att få en elektisk stöt. Patienter kan också uppleva allodyni (smärta orsakad av en stimulans som vanligtvis inte orsakar smärta) eller hyperalgesi (ökad smärta från en stimulans som normalt provocerar smärta).
  • Marknaden för neuropatisk smärta kännetecknas av ett stort medicinskt behov inom alla indikationer och på alla större marknader, där endast ca 50 procent av patienterna svarar på befintlig behandling.
  • Patientpopulationen kommer att växa, bl.a. på grund av åldrande befolkning samt ökad förekomst av cancer och typ 2-diabetes.
  • Den globala marknaden för neuropatisk smärta värderades till 5 miljarder dollar 2015 och förväntas växa till 8 miljarder dollar år 2024.