AlzeCure Pharma ger en vetenskaplig uppdatering om Alzheimers sjukdom och projektplattformen Alzstatin

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, kommer att hålla en livesänd verksamhetsuppdatering inriktad mot bolagets plattform Alzstatin onsdagen den 30 september kl 10:00. Presentationen efterföljs av en frågestund ledd av Vator Securities analytiker Felicia Rittemar.

VD Martin Jönsson och CSO Johan Sandin kommer bland annat presentera läkemedelsplattformen Alzstatin och presentera forskningen bakom plattformen. Inom AlzeCures Alzstatin-plattform utvecklas sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimers sjukdom som fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta (Aβ) i hjärnan.

Henrik Zetterberg, överläkare och professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin, kommer att medverka och ge en djupare genomgång av sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers och den amyloida hypotesen, samt ge en uppdatering om utvecklingen inom biomarkörer och diagnostik vid Alzheimers.

Se live-sändningen den 30 september från 10:00-11:30 via: https://youtu.be/3QBa97Ue75o

Verksamhetsuppdateringen kommer att hållas på engelska och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl.10.00 CET.

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om Alzstatin

AlzeCures sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform Alzstatin, bestående av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater, fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta, Aβ42, i hjärnan. Aβ42 spelar en central patologisk roll i Alzheimers och börjar ansamlas i hjärnan många år innan tydliga symptom utvecklas. Läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen modulerar funktionen av enzymet gamma-sekretas. Gamma-sekretas fungerar som en sax som klipper ut Aβ42 ur ett längre protein, kallat APP. Den klibbiga Aβ42 klumpar ihop sig över tid och ger därigenom upphov till de amyloida plack som är så typiska för Alzheimers sjukdom. Kandidaterna i Alzstatin-plattformen påverkar enzymets funktion så att den istället klipper ut kortare former av Aβ-peptiden, Aβ37 och Aβ38, som förutom att de inte är klibbiga och bildar aggregat, även har en hämmande effekt på redan bildade aggregat av Aβ42. Detta innebär att läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen har två separata men samverkande effekter som tillsammans kan bidra till en starkare anti-amyloidogen och därför mer potent sjukdomsmodifierande effekt.

Om Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas 2018 uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD.

I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.