AlzeCure Pharma presenterade idag viktiga prekliniska data kring bolagets nya minnesförbättrande läkemedelskandidat på AAT-AD/PD-kongressen

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) har i dag haft en så kallad Late-breaking abstract-presentation på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies), som i år hålls helt digitalt till följd av coronaviruset. Dessa intressanta prekliniska data stöder den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat ACD856.

Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery på AlzeCure Pharma och huvudförfattare till studien, gav i dag klockan 17.10 CET en muntlig presentation med titeln: ACD856, a positive modulator of neurotrophin signaling reverses scopolamine- or age-induced cognitive deficits.

ACD856-presentationen – viktigaste slutsatserna:

  • ACD856 är en positiv modulator av neurotrofinsignalering; biologiska system som spelar en viktig roll i synaptisk plasticitet och kognitiv funktion
  • ACD856 är mer potent in vitro och in vivo än sin föregångare, ACD855
  • ACD856 ökar nivåerna av viktiga neurotransmittorer i hippocampus – ett område som tros spela en kritisk roll i etablerande av minne
  • ACD856 förbättrar minnet på flera oilka sätt, inklusive effekter på konsolidering och återhämtning av information
  • ACD856 reverserar helt åldersinducerad kognitiv försämring i gamla möss till en nivå som är jämförbar med unga djur – nyckeldata som validerar dess fortsatta utveckling som symptomlindrande behandling
  • ACD856 visar goda farmakokinetiska egenskaper och biotillgänglighet hos djur, vilket gör det till en lämplig klinisk kandidat
  • ACD856 är för närvarande i tidig klinisk utveckling för kognitiva störningar, inklusive men inte begränsat till Alzheimers sjukdom – områden med stort behov av nya terapier

”Baserat på de kraftfulla minnesförbättrande effekterna och de lovande farmakokinetiska egenskaperna hos den kliniska kandidaten, så ser vi framemot den kliniska utvecklingen av ACD856. Detta är viktiga steg för AlzeCure Pharma i ett område med stort medicinskt behov”, kommenterar Dr. Forsell. 

“Dessa är mycket intressanta prekliniska data som stöder den fortsatta kliniska utvecklingen av ACD856. Med tanke på det stora medicinska behovet inom detta område kommer nya symtomlindrande behandlingar att vara en kritisk del av vår framtida medicinska verktygslåda”, säger Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet, Stockholm.

För att påskynda den kliniska utvecklingen av ACD856 och stärka tilltron till kandidaten utvärderas för närvarande de farmakokinetiska egenskaperna i en klinisk studie, med fokus på halveringstid. Resultat förväntas under första halvåret 2020. Flera kliniska fas 1-studier kommer att initieras under andra halvåret 2020 i syfte att utvärdera kandidatens säkerhet och tolerabilitet, såväl som tidiga endpoints avseende effektivitet (kognition).

 

Presentationsuppgifter:

Presentationsnummer: 974

Författare: P. Forsell, G. Nordvall, N. Madjid, M. Dahlström, M. Halldin, J. Lundkvist, B. Winblad, M. Eriksdotter and J. Sandin

Presentationsinformation: Symposium 5 – AD: från djurmodeller till behandlingsstrategier

Ordförande(n): Pontus K. Forsell, Sverige; Takaomi C. Saido, Japan

Tid: 17.10 CET

Länk till den muntliga presentationen samt poster: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 17.30 CET.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore® och Alzstatin®. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även två projekt inom smärta TrkA-NAM samt VR1. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.
 

Om NeuroRestore

NeuroRestore-plattformen omfattar symptomlindrande läkemedelskandidater avsedda för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, t.ex. Alzheimers sjukdom. NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Prekliniska studier med NeuroRestore har visat att AlzeCures läkemedelskandidater förbättrar kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan. NeuroRestore stimulerar specifika signalvägar i det centrala nervsystemet, s.k. neurotrofiner, där de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Nivåerna av NGF och BDNF är störd i flera sjukdomstillstånd med reducerad signalering som följd. Den nedsatta funktionen försvårar kommunikationen mellan synapserna, dvs kontaktytorna på nervändarna, och minskar överlevnaden hos nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva försämringarna. Neurotrofiner spelar en avgörande roll för nervcellernas funktion och en nedsatt BDNF-funktion har en stark genetisk koppling till nedsatt kognitiv förmåga vid flera olika sjukdomar, såsom Alzheimers, Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnapné.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas 2018 uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD.               I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.