AlzeCure presenterar nya data om anti-inflammatorisk effekt med smärtprojektet TrkA-NAM på IASP 2022

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på smärtkonferensen IASP 2022, avseende nya resultat med sitt prekliniska projekt TrkA-NAM, som utvecklas med fokus på osteoartrit smärta och andra svåra smärttillstånd, nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln Analgesic and Anti-inflammatory Effects of Small Molecule Negative Allosteric Modulators of TrkA, hölls av projektledare Dr. Pontus Forsell och innehåller nya resultat från de pågående prekliniska studierna med en substans i TrkA-NAM projektet. Studierna inbegriper dels effektstudier i en smärtmodell, men även studier på inflammation samt relevanta biomarkörer.

Resultaten visar att substansen, AC-0027838, har en potent smärtstillande effekt i en modell för nociceptiv smärta. Substansen blockerar NGF-medierad signalering via TrkA-receptorer, en biologisk mekanism med stark genetisk, preklinisk och klinisk validering vad gäller dess roll i smärta. Data visar även att AC-0027838 har en kraftfull antiinflammatorisk effekt, något som kan potentiera dess analgetiska effekter i kliniska sammanhang. Analys av den inflammerade vävnaden påvisade också signifikanta effekter på CGRP som är en relevant biomarkör för inflammation och smärta.

”Projektet bygger på en mekanism med stark validering, både prekliniskt och kliniskt. Vi har nu kunnat visa att våra potenta och selektiva TrkA-NAM molekyler uppvisar både smärtstillande och antiinflammatoriska effekter i en relevant preklinisk modell, vilket är lovande resultat för den fortsatta utvecklingen”, säger Pontus Forsell.
 
”Dessa positiva data stärker ytterligare projektet och bidrar till ökat kommersiellt intresse. Att detta även är en mekanism som inte är kopplad till de biverkningar och beroendeproblem som observerats med opioider är viktigt i sammanhanget då det medicinska behovet av alternativa behandlingar är mycket stort", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/