AlzeCure publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

” Vi är övertygade om att tiden nu är kommen för att framgångsrikt utveckla effektiva behandlingar mot Alzheimers. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom diagnostik och klinisk forskning som gett en ökad kunskap kring denna svåra sjukdom.” Johan Sandin, vd AlzeCure AB (publ)

Finansiell information fjärde kvartalet 2018

 •  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till –12 967 KSEK (–5 672).
 •  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,42 SEK (–0,30).
 •  Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 234 549 KSEK (53 952).

Finansiell information helåret 2018

 •  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till –35 985 KSEK (–10 822).
 •  Resultatet per aktie före samt efter utspädning uppgick till –1,58 SEK (–0,79).
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under perioden januari till december 2018

Oktober – december

 • En extra bolagsstämma genomfördes den 15 oktober. På stämman beslutades att genomföra en fondemission, ändra bolagskategori till publikt och välja in Pirkko Sulila Tamsen som styrelseledamot. Pirkko har mångårig erfarenhet från utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn samt forskning, företagande och ledarskap inom kunskapsföretag.
 • Styrelsen beslutade att genomföra en listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, och listning skedde den 28 november.
 • Bolaget erhöll nödvändiga myndighetstillstånd för att starta kliniska fas 1-studier för läkemedelskandidaten ACD855 inom plattformen NeuroRestore. Bolaget började att dosera de första individerna i december.

Januari–september

 • Bolaget genomförde under sommaren en riktad nyemission av aktier, vilket inbringande en emissionslikvid om ca 40 MSEK.
 • Ellen Donnelly valdes in i styrelsen på årsstämman den 16 maj vilket ytterligare stärkte och breddade kompetensen i styrelsen.
 • Prekliniska tester av ACD855 slutfördes i juli.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

Läs hela bokslutskommunikén på: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Sandin, vd AlzeCure
e-post: johan.sandin@alzecurepharma.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:00 CET.

AlzeCure i korthet

AlzeCure Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag noterat på Nasdaq First North Premier som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformar NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.