Doktorsavhandling inom Alzheimer utnämns till bästa avhandling 2019 på Sahlgrenska Akademin

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har haft ett flerårigt forskningssamarbete inom CNS-området, och den gemensamma doktoranden Hlin Kvartsbergs gedigna arbete har nu premierats då den utnämnts till bästa avhandling 2019 vid Sahlgrenska Akademin.

Avhandlingen med titeln ”The postsynaptic protein Neurogranin – A new item in the Alzheimer’s disease biomarker toolbox” försvarades vid en offentlig disputation den 12 april, 2019 på Sahlgrenska Akademin.

Avhandlingen, som möjliggjordes tack vare generöst stöd från Swedish Brain Power, fokuserade på en ny möjlig biomarkör inom Alzheimers sjukdom, synapsproteinet neurogranin. Detta protein, som kan mätas i ryggvätskeprov från patienter, är en ny potentiell markör för de patologiska förändringar som observeras i nervceller redan tidigt i sjukdomen. Studierna, som påvisat förändringar i nivåer av denna markör specifikt i Alzheimerpatienter, har rönt stort intresse i fältet och genererat flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

“Det är få förunnat att kunna följa ett projekt från laboratoriebänken, och små pilotstudier, ända fram till att leda arbetet med att göra den tillgänglig för patienter, vilket den bör vara i höst”, säger Hlin Kvartsberg, forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

“Hlins gedigna arbete är högst intressant och denna typ av biomarkörer är viktiga för hela fältet, inte minst för den forskning och läkemedelsutveckling vi gör på AlzeCure – dels för att kunna identifiera relevanta patientpopulationer, men också för att potentiellt kunna evaluera effekten av läkemedelsbehandlinger”, säger Johan Sandin, bihandledare och CSO på AlzeCure Pharma. 

“Diagnostik och biomarkörer inom Alzheimerområdet är ett område med aktiv forskning och Hlins arbete visar att sjukdomens påverkan på nervcellskopplingar nu kan uppmätas med ett ryggvätsketest. Detta kommer att bli viktigt både för diagnostik och för att utvärdera nya läkemedelskandidater”, säger Henrik Zetterberg, bihandledare, professor och överläkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska.

Länk till intervju: https://akademiliv.se/2020/05/65858/

Länk till avhandlingen via GU: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58493

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 11.45 CET.

Om AlzeCure® Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom.

Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: VR1/ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit.

AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknades 2018 att uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD.               I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.