EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Första dag för handel i AlzeCure Pharmas aktier på Nasdaq First North Premier

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Handeln i AlzeCure Pharma AB (publ) (”AlzeCure Pharma” eller ”Bolaget”) inleds idag på Nasdaq First North Premier i Stockholm under kortnamnet ”ALZCUR” med ISIN-kod SE0010133785.

Erbjudandet i AlzeCure Pharma i samband med börsnoteringen blev som tidigare meddelats övertecknat. Sammanlagt tillfördes 200 MSEK till Bolaget.

Listningen på Nasdaq First North Premier ger AlzeCure Pharma tillgång till kapitalmarknaden och skapar likviditet i Bolagets aktier. Den möjliggör även att AlzeCure Pharma tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling och bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

”AlzeCure Pharma grundades av forskare, läkemedelsutvecklare och investerare som delar uppfattningen att vetenskapliga upptäckter inom genetik, biologi och biomarkörer erbjuder nya möjligheter att utveckla effektiva läkemedel för patienter som lider av hjärnsjukdomar. Vi tackar för det förtroendet som flertalet kvalificerade investerare visade oss under noteringsprocessen men även under tidigare finansieringar inför denna notering. Vi kan nu, genom noteringen, fortsatta vårt arbete för att besegra sjukdomar som drabbar hjärnan.”,kommenterar Johan Sandin, VD på AlzeCure Pharma. 

Rådgivare

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Vator Securities.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, CEO
Tel: +46 703 738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är aktivt inom forskning och utveckling av innovativa och effektiva läkemedel inom hjärnsjukdomar, med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar parallellt fem primära läkemedelskandidater utifrån de två plattformarna, NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedel där den primära läkemedelskandidaten, ACD855, är planerad att inleda kliniska Fas I-studier i december 2018. Bolagets andra plattform, Alzstatin, består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel. AlzeCure Pharma planerar att två till tre av Bolagets läkemedelskandidater kommer att befinna sig i kliniska studier under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.