Kommuniké från årsstämma i AlzeCure Pharma den 17 maj 2022

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i AlzeCure Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder och Eva Lilienberg som ordinarie styrelseledamöter. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden och med 100 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att omvälja Grant Thornton AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Belsut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.