Kommuniké från årsstämma i AlzeCure Pharma den 17 maj 2023

Idag, den 17 maj 2023, hölls årsstämma i AlzeCure Pharma AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande Bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder och Eva Lilienberg samt att som nyval välja Janet Hoogstraate som ordinarie styrelseledamöter. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Janet Hoogstraate har en mångårig erfarenhet inom Life Science med ledande roller inom bland annat Astra Zeneca. Hon har en PhD i Biopharmaceutical Sciences från University of Leiden i Nederländerna samt en eMBA från Hult International Business School. Janet har ett stort intresse och kunskap inom CNS forskning och har bland annat varit styrelseordförande i StockholmBrain Institute. Janet är idag VD för Valneva Sweden AB och hennes stora erfarenhet inom preklinisk forskning, smärtområdet och biotech kommer att vara en stor tillgång för AlzeCure.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 250 000 kr till styrelseordföranden och med 125 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Grant Thornton AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Belsut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2023/2026 (VD)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 500 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Bolagets verkställande direktör. Till följd av beslutet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 12 500 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 juli 2026 till och med 1 augusti 2026 teckna en ny aktie mot kontant betalning. För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.alzecurepharma.se där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.