Posterpresentation från vetenskaplig konferens avseende ACD856 i Alzheimers nu tillgänglig på AlzeCures hemsida

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) (”AlzeCure”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar att bolagets posterpresentation och abstract avseende läkemedelskandidaten ACD856, som presenterades på den årliga Alzheimer-konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, den 4-7 november 2020, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Posterpresentationen, som hölls av AlzeCures CSO Johan Sandin, visar att ACD856 har potential för bred användning vid olika typer av kognitiva minnesstörningar. Läkemedelskandidaten förstärker s.k. neurotrofin signallering, biologiska system som bl.a. spelar en viktig roll i nervcellernas funktion, kommunikation och överlevnad. AlzeCures data visar att ACD856 påverkar relevanta signalsubstanser i hjärnan och substansen uppvisar potenta effekter i flera olika prekliniska minnesmodeller.

Abstractet med titeln ”ACD856, a novel cognitive enhancer targeting neurotrophin signaling for the treatment of Alzheimer’s Disease” är författat av bland annat professorerna Bengt Winblad och Maria Eriksdotter vid Karolinska Insitutet, samt Pontus Forsell, Johan Sandin och Gunnar Nordvall på AlzeCure.

ACD856 är AlzeCures ledande läkemedelskandidat inom NeuroRestore, bolagets forskningsplattform som utvecklar en ny generation symptomlindrande läkemedel för behandling av sjukdomar med kognitiva störningar, såsom Alzheimers sjukdom. Kliniska fas I-studier med ACD856 slutfördes under andra kvartalet 2020 där resultaten visade på att ACD856 lämpar sig väl vidare klinisk utveckling. Fortsatta kliniska studier planeras initieras under slutet av 2020.

”Resultaten vi nu presenterar visar på möjligheterna med vår främsta läkemedelskandidat ACD856 och NeuroRestore-plattformen som helhet. Det är av stor betydelse att utveckla nya symptomlindrande läkemedel för den här typen av sjukdomar där det idag inte finns några effektiva behandlingar att sätta in”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB.

Posterpresentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/

 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 10:00 CET.

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om NeuroRestore

NeuroRestore-plattformen omfattar symptomlindrande läkemedelskandidater avsedda för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, t.ex. Alzheimers sjukdom. NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Prekliniska studier med NeuroRestore har visat att AlzeCures läkemedelskandidater förbättrar kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan. NeuroRestore stimulerar specifika signalvägar i det centrala nervsystemet, s.k. neurotrofiner, där de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Nivåerna av NGF och BDNF är störd i flera sjukdomstillstånd med reducerad signalering som följd. Den nedsatta funktionen försvårar kommunikationen mellan synapserna, dvs kontaktytorna på nervändarna, och minskar överlevnaden hos nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva försämringarna. Neurotrofiner spelar en avgörande roll för nervcellernas funktion och en nedsatt BDNF-funktion har en stark genetisk koppling till nedsatt kognitiv förmåga vid flera olika sjukdomar, såsom Alzheimers, Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnapné.

Om Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas 2018 uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD.

I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.