Region Stockholms finansregionråd och vårdutvecklingsregionråd besöker AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att Iréne Svenonius och Désirée Pethrus, finansregionråd respektive vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm, under onsdagen den 16 mars besökt bolaget för att diskutera hur regionen kan stödja forskningsbolag som AlzeCure Pharma och stärka regionens konkurrenskraft inom området.

För att ytterligare stärka innovation, forskning och utveckling har Region Stockholm i bred samverkan med andra aktörer tagit fram en gemensam life science-strategi med målsättningen att Stockholm ska vara en av världens främsta forsknings- och life science-regioner 2025. Besöket hos AlzeCure Pharma är en del i regionens arbete att förstå forskningsbolagens behov och hur regionen kan stödja den typen av verksamheter.

”Alzheimer är idag en fruktansvärd diagnos för såväl patient som anhörig där hela livet vänds upp och ned. Än finns inga verkningsfulla läkemedel som kan hindra eller bota sjukdomen. Därför är forskning och utveckling som leder till fungerande läkemedel och behandlingsmetoder avgörande. Vårt län ska vara en av de ledande forskningsregionerna i världen där idag dödliga och obotliga sjukdomar kan botas och behandlas. Forskning kring demens är, tillsammans med precisionsmedicin, kärnan för framtidens sjukvård”, säger Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm.

”Alzheimers är en svår sjukdom som drabbar fler än patienten, även familj och vänner drabbas. Därför är det fantastiskt med forskning som tar utvecklingen framåt och kan lindra sjukdomen. Effektivare läkemedel som kan komma att introduceras som ska förbättra livet för drabbade och om man kan starta tidig behandling kan man hjälpa patienter märkbart. Jag är glad att behandlingen av patienter som har Alzheimers går framåt. Det är viktigt att Region Stockholm har en bra infrastruktur för bolag att starta upp som på sikt kan påverka folkhälsan. Om vi kan ge patienter ökad livskvalitet är det bra även för anhöriga. AlzeCure gör en viktig insats som gör skillnad på riktigt”, säger vårdutvecklingsregionråd Désirée Pethrus.

Under besöket i AlzeCure Pharmas lokaler i Huddinge presenterade VD Martin Jönson den senaste utvecklingen i bolaget och aktuella ämnen rörande svenska forskningsbolag avhandlades. Frågor som berördes omfattade bland annat finansieringsmöjligheterna för forskningsbolag i tidig fas, hur det regionala fokuset på life science-sektorn kan stärkas, vad som krävs för att få globala läkemedelsföretag som bedriver klinisk forskning till Stockholmsregionen och hur regionen kan hjälpa till att tillgängliggöra lokaler för forskningssyfte till rimliga kostnader. Därutöver diskuterades även hur regionen kan bidra till ett större fokus på äldrevård och sjukdomar för den åldrande befolkningen.

”Vi är otroligt glada över att våra folkvalda politiker väljer att uppmärksamma vår forskning inom Alzheimers och smärta, båda områden i stort behoven av nya effektivare läkemedel. I takt med att levnadsstandarden höjs och sjukvården förbättras ökar medellivslängden världen över, och därmed också risken för demensrelaterade sjukdomar och åldersrelaterade smärtproblem. Allt som kan underlätta vårt arbete att ta fram nya läkemedel är av stor betydelse och jag ser fram emot att följa upp de diskussioner vi nu inlett med Region Stockholm”, säger Martin Jönson, VD på AlzeCure Pharma.

I syfte att finansiera planerade utvecklingssteg av AlzeCures kliniska och prekliniska läkemedelskandidater genomför AlzeCure Pharma nu en företrädesemission om cirka 60,4 MSEK. Teckningsperioden pågår från den 8 till den 22 mars.