AlzeCure offentliggör delårsrapport för Q1 2019

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) tillkännager idag att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019 nu finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –11 586 KSEK (–9 624).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,31 SEK (–0,51).
  • Balansomslutning uppgick per 2019-03-31 till 225 876 KSEK (46 669).
  • Likvida medel uppgick per 2019-03-31 till 222 054 KSEK (45 217).

Väsentliga händelser första kvartalet 2019

  • Bolaget har i mars 2019 initierat ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta.
  • Bolaget har varit representerat och framfört två presentationer vid en internationell vetenskaplig konferens (International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases).

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

Läs hela delårsrapporten på: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl.09.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD
Tel: 0703-738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se