Årsstämma 2020

Styrelsen för AlzeCure Pharma AB (publ), org.nr 559094-8302, har idag kallat till årsstämma den 20 maj 2020 kl. 16.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.30.

Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, www.alzecurepharma.se.

För deltagande ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 maj. Kallelsen och övriga stämmohandlingar hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.alzecurepharma.se, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.