AlzeCure beslutar om riktad nyemission till garantigivare

AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en riktad nyemission om 965 727 aktier till Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”). Formue Nord garanterade del av AlzeCures företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 17 maj 2024 och har uttryckt önskemål om att erhålla sin avtalade garantiersättning i form av aktier.

Företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma i AlzeCure den 25 april 2024 och teckningsperioden löpte ut den 17 maj 2024. Formue Nord, som var med och garanterade Företrädesemissionen, har rätt att välja mellan kontant ersättning för sitt åtagande eller ersättning i form av nyemitterade aktier. I den mån ersättning i form av aktier väljs uppgår ersättningen enligt avtal till tolv procent av det garanterade beloppet, motsvarande 1 641 736 kronor, som ska avräknas mot en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 1,70 kronor per aktie.

Formue Nord har valt ersättning i form av aktier varför AlzeCures styrelse idag, i enlighet med vad garantiavtalet föreskriver, har beslutat om riktad nyemission till Formue Nord om högst 965 727 aktier till en teckningskurs om 1,70 kronor där priset för nytecknade aktier kvittas mot krav på utfående av garantiersättning.

Vi är glada och tacksamma för att Formue Nord väljer att få aktier i bolaget istället för att vi betalar dem för deras garantiåtagande. Detta förbättrar vår likviditet och visar också att de tror på AlzeCure. Med den förbättrade likviditeten kan vi nu investera i ytterligare aktiviteter som gynnar bolaget”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 24 143,175 kronor till sammanlagt 2 152 380 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 965 727 aktier till totalt 86 095 200 aktier.