AlzeCure offentliggör bokslutskommuniké för 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”AlzeCure har ännu ett positivt och händelserikt kvartal bakom sig där verksamheten utvecklats helt enligt plan med framsteg inom samtliga våra tre projektplattformar: NeuroRestore, Alzstatin och Painless. Under sista kvartalet fick bolaget myndighetsgodkännande för nya kliniska studier inom ACD856 respektive ACD440, vilka också har initierats. Vi har också erhållit positiva prekliniska resultat för smärtprojekt TrkA-NAM, vilket vi är mycket glada över”.

Martin Jönsson, VD

Finansiell information oktober – december 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –17 720 KSEK (–15 635)
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,47 SEK (–0,41).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 117 827 KSEK (186 755).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 112 434 KSEK (182 499).

Finansiell information januari – december 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –71 366 KSEK (–50 858).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –1,89 SEK (–1,35).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 117 827 KSEK (186 755).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 112 434 KSEK (182 499).

Väsentliga händelser januari – september 2020

 • I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, ACD440, som befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta.
 • Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande director i januari 2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.
 • Johan Sandin tillträdde i januari tjänsten som Chief Scientific Officer och fick därmed möjlighet att fokusera all tid på forskning och utveckling.
 • An van Es Johansson anslöt i mars till ledningsgruppen som Head of Development & Chief Medical Officer och lämnade därmed styrelsen. Detta stärker bolaget ytterligare i en period där bolaget utvecklas och förbereder att utöka antalet kliniska prövningar, i linje med tidigare kommunicerade planer.
 • Bolaget presenterade i april ett så kallat Late-breaking abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies). Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, och huvudförfattare till studien, gav en muntlig presentation med titeln ”ACD856 a positive modulator of neurotrophin signaling reverses scopolamine- or age-induced cognitive deficits”. Studien visar att behandling med ACD856 leder till kraftfulla minnesförbättringar i prekliniska studier.
 • I juni presenterade bolaget positiva data från den första kliniska studien med ACD856 som visade att ACD856 har en bra farmakokinetisk profil med en signifikant kortare halveringstid i människa än föregångaren ACD855, och att kandidaten är lämplig för vidare klinisk utveckling som oral behandling av bland annat Alzheimers sjukdom.
 • Bolaget var under tredje kvartalet representerade och aktiva i olika vetenskapliga sammanhang, bland annat har vetenskapliga symposium om Alzheimers sjukdom anordnats med professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet, samt professor Henrik Zetterberg, verksam vid University College of London i Storbritannien samt vid Göteborgs universitet.

Väsentliga händelser oktober – december 2020

 • Bolaget presenterade två abstracts på Alzheimer konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease den 4–7 november, ett rörande NeuroRestore-plattformen och ett rörande Alzstatin-plattformen.
 • I november erhöll bolaget godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Sverige att inleda en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten ACD856.
 • I december erhöll bolaget godkännande att inleda en klinisk fas Ib-studie med ACD440 inom neuropatisk smärta.
 • Positiva prekliniska effektdata för smärtprojektet TrkA-NAM erhölls i december i en in vivo effektstudie. Bolaget inledde preklinisk utvecklingsfas med läkemedelskandidaten ACD857 i december.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Dr. Märta Segerdahl, legitimerad läkare och docent, utses till Chief Medical Officer (CMO) i april 2021.

Läs hela bokslutskommunikén på:
https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/