AlzeCure offentliggör bokslutskommuniké för 2021

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för 2021, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

2021 var ett år med många framgångar för AlzeCure, likaså för det fjärde kvartalet. Under kvartalet startade vi bland annat en MAD fas I-studie, vilken är AlzeCures tredje kliniska studie med ACD856, bolagets ledande läkemedelskandidat inom NeuroRestore-plattformen som är inriktat mot Alzheimers sjukdom. Vi skickade också in en ansökan om ett så kallat pre-IND-möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA inför en fas II-studie med Painless-projektet ACD440, samt genererade positiva prekliniska resultat för en ny serie av molekyler för Alzstatin. Organisationen fortsatte med andra ord att leverera och göra framsteg inom våra projekt under hela 2021, och vi ser med tillförsikt fram emot 2022. Mot bakgrund av dessa framsteg och pågående värdeskapande aktiviteter har styrelsen beslutat att föreslå en kapitalanskaffning under första kvartalet 2022 vilket kommer stärka AlzeCure ytterligare.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information oktober – december 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -22 619 KSEK (-17 720).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,60 SEK (-0,47).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 45 647 KSEK (117 827).
 • Likvida medel uppgick vid perodens slut till 41 741 KSEK (112 434).

Finansiell information januari – december 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -77 781 KSEK (-71 366).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,06 SEK (-1,89).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 45 647 KSEK (117 827).
 • Likvida medel uppgick vid perodens slut till 41 741 KSEK (112 434).

Väsentliga händelser januari – december 2021

 • I april tillträdde Dr. Märta Segerdahl Storck, legitimerad läkare och docent, som Chief Medical Officer (CMO). Dr. Segerdahl ansvarar för bolagets kliniska utvecklingsverksamhet samt ingår i AlzeCures ledningsgrupp.
 • I april, något före plan, erhölls positiva och signifikanta effekt-data från bolagets kliniska fas Ib-studie med läkemedelskandidaten ACD440, som är inriktad mot neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten tolererades också väl som en lokal behandling.
 • Eva Lilienberg invaldes i AlzeCures styrelse på ordinarie årsstämma i maj. Eva förstärker bolaget ytterligare då hon har bred internationell regulatorisk och kommersiell erfarenhet.
 • I juli publicerades en ny publikation kring ACD856 i tidskriften Cells där den prekliniska utvecklingen av substanserna inom NeuroRestore-plattformen beskrivs och resultat visas. (Identification of Novel Positive Allosteric Modulators of Neurotrophin Receptors for the Treatment of Cognitive Dysfunction, Cells 2021 Jul23;10(8):1871.)
 • Nya data som stödjer ACD856 som behandling av Alzheimers sjukdom presenterades på Alzheimer’s Association Interna-tional Conference (AAIC) 2021 den 26-30 juli i Denver, USA.
 • I augusti erhölls godkännande från Läkemedelsverket att kunna ge ytterligare högre doser i den kliniska fas I-studien (single ascending dose, SAD) med ACD856. Godkännandet bygger på läkemedelkandidatens goda tolerabilitet som möjliggör att högre doser kan testas.
 • I augusti erhölls godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Sverige att inleda nästa kliniska fas I-studie (multiple ascending dose, MAD) med läkemedelskandidaten ACD856, med fokus på Alzheimers sjukdom.
 • I oktober doseras den första studiedeltagaren i bolagets kliniska fas I-studie (MAD) med läkemedelskandidaten ACD856.
 • Bolaget presenterade NeuroRestore-projektets potential inom depression på konferensen European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 2021 den 2–5 oktober i Lissabon.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget har erhållit vägledande svar från FDA som stödjer det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för ACD440 samt förberedelsearbetet inför den kommande kliniska fas II-studien.
 • Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission, vilken förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 1 mars 2022.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/