AlzeCure offentliggör bokslutskommuniké för januari – december 2023

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Fjärde kvartalet 2023 var fortsatt positivt och händelserikt för AlzeCure Pharma. Under perioden presenterade vi bland annat nya prekliniska data som visar att vår kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856 potentiellt har neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi har erhållit nya patent för ACD856 och publicerat nya data för NeuroRestore och Alzstatin som validerar målmekanismerna och ökar intresset för de båda Alzheimerprogrammen. Därutöver presenterade vi kliniska fas II-resultat för ACD440 mot perifer neuropatisk smärta. Det är motiverande och glädjande att vi håller uppe tempot och fortsätter att leverera nya data som stärker vår position. Vidare har vi nu också valt en läkemedelskandidat i vårt TrkA-NAM-projekt, ACD137.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information oktober – december 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -9 756 KSEK (-10 948).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 SEK (-0,22).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 361 KSEK (-51 194).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 32 001 KSEK (70 836).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 29 100 KSEK (25 577).

Finansiell information januari – december 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -37 167 KSEK (-56 239).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,60 SEK (-1,18).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 057 KSEK (-99 911).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 32 001 KSEK (70 836).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 29 100 KSEK (25 577).

Väsentliga händelser oktober – december 2023

 • Bolaget rapporterar i början av oktober att NeuroRestore ACD856 erhåller patent i Japan.
 • Bolaget publicerar i oktober en ny artikel om målmekanismen bakom Alzstatin som utvecklas för behandling av Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser januari – september 2023

 • Bolaget väljer i januari en läkemedelskandidat (candidate drug, CD) och inleder preklinisk utvecklingsfas med bolagets preventiva och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat Alzstatin ACD680.
 • I januari inkluderas den sista patienten i den kliniska fas II-studien med den ledande icke-opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.
 • Bolaget meddelar den 13 mars att sista patienten är färdigbehandlad i ovanstående studie med ACD440.
 • I april får bolaget ett abstract om icke-opioiden ACD440 mot neuropatisk smärta accepterat på EFIC 2023-konferensen.
 • Den 17 maj håller bolaget årsstämma och Dr Janet Hoogstraate väljs in som ny styrelseledamot.
 • Bolaget meddelar den 22 maj att Alzheimerprojektet NeuroRestore ACD856 beviljas europeiskt patent.
 • Den 24 maj tillkännager bolaget positiva proof-of-mechanism (PoM) data från den kliniska fas IIa-studien i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440.
 • Den 3 juli publicerar bolaget en ny vetenskaplig artikel om prekliniska resultat som visar på antidepressiva effekter med NeuroRestore ACD856.
 • Den 11 juli publicerar bolaget nya sjukdomsmodifierande data med NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers och kognitiva störningar.
 • Den 9 augusti publicerar bolaget de positiva kliniska resultaten från fas I-studien med NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers.
 • Den 20 september presenterar bolaget positiva kliniska fas II-data med ACD440 mot neuropatisk smärta på 2023 års konferens för European Pain Federation (EFIC).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • 29 januari väljer bolaget läkemedelskandidat och går in i nästa utvecklingsfas med TrkA-NAM ACD137 mot osteoartros och andra svåra smärttillstånd.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/