AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – juni 2023

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”Andra kvartalet 2023 var intensivt och händelserikt för AlzeCure Pharma. Under kvartalet presenterade vi bland annat positiva proof-of-mechanism (POM) resultat från vår kliniska fas II-studie med ACD440 mot neuropatisk smärta. Därutöver publicerade vi nya prekliniska data för vår kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856 som stödjer neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter vilket är relevant för behandling av Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Dessutom fick vi nya patent beviljade i Europa för NeuroRestore, inklusive ACD856, som adderar till de redan godkända patenten för USA. Det är glädjande att se att vi håller uppe tempot och fortsatt levererar mot våra uppsatta mål och genererar nya data som stärker vår position och även öppnar upp för nya möjligheter.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information april – juni 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -10 211 KSEK (-21 548).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 SEK (-0,43).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 906 KSEK (23 188).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 48 119 KSEK (55 303).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 45 232 KSEK (51 673).

Finansiell information januari – juni 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -19 756 KSEK (-34 194).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 SEK (-0,77).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19 189 KSEK (-34 213).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 48 119 KSEK (55 303).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 45 232 KSEK (51 673).

Väsentliga händelser april – juni 2023

 • I april får bolaget ett abstract om icke-opioiden ACD440 mot neuropatisk smärta accepterat på EFIC 2023-konferensen.
 • Den 17 maj håller bolaget årsstämma och Dr Janet Hoogstraate väljs in som ny styrelseledamot.
 • Bolaget meddelar den 22 maj att Alzheimerprojektet Neuro-Restore ACD856 beviljas europeiskt patent.
 • Den 24 maj tillkännager bolaget positiva proof-of-mechanism (POM) data från den kliniska fas IIa-studien i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440.

Väsentliga händelser januari – mars 2023

 • Bolaget väljer i januari en läkemedelskandidat (candidate drug, CD) och inleder preklinisk utvecklingsfas med bolagets preventiva och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat Alzstatin ACD680.
 • I januari inkluderas den sista patienten i den kliniska fas II-studien med den ledande icke-opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.
 • Bolaget meddelar den 13 mars att sista patienten är färdigbehandlad i ovanstående studie med ACD440.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • I juli publicerar bolaget nya sjukdomsmodifierande data med NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers och kognitiva störningar.
 • I juli publicerar även bolaget en ny vetenskaplig artikel om prekliniska resultat som visar på antidepressiva effekter med NeuroRestore ACD856.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/