AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – mars 2022

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”Första kvartalet 2022 var ännu en mycket aktiv period för AlzeCure. Vi stärkte bland annat vår finansiella position via en företrädesemission, med både befintliga och nya aktieägare, vilken tillförde bolaget cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare fick vi feedback från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) avseende vårt projekt Painless ACD440 mot neuropatisk smärta, vilken låg i linje med våra förväntningar så att vi nu, som planerat, kan gå vidare och snarast inleda vår fas IIa-studie. Vi presenterade även positiva Alzstatin-data för en ny molekyl under detta kvartal. Likaså publicerade vi data som visade att NeuroRestore har en positiv effekt på mitokondrie-aktivitet. Vidare rapporterade bolaget att läkemedelskandidaten ACD856 passerar blod-hjärn-barriären i höga nivåer, resultat som vi har uppmätt i de kliniska studierna med ACD856 och som stödjer det vidare utvecklingsarbetet.
Den pågående MAD-studien med ACD856 går enligt plan och beräknas slutföras under sommaren.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information januari – mars 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
  • Periodens resultat uppgick till -12 646 KSEK (-22 962).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,33 SEK (-0,61).
  • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 75 561 KSEK (99 065).
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25 683 KSEK (94 163).

Väsentliga händelser januari – mars 2022

  • Bolaget erhåller vägledande svar från FDA som stödjer det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för ACD440 samt förberedelsearbetet inför den kommande kliniska fas II-studien.
  • Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission, vilken förutsatte ett godkännande vid extra bolagsstämma den 1 mars 2022.
  • Nyemissionen avslutades den 22 mars och bolaget tillförs 48,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Bolaget erhåller nya vägledande data från den pågående kliniska fas I MAD-studien med ACD856 som visar att substansen når hjärnan, målorganet för substansen som utvecklas som behandling för Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

  • En riktad kvittningsemission genomförs i april i samband med att ACD440 går in i fas II och Acturum Life investerar i bolaget. Kvittningsemissionen är en följd av att tidigare avtalad milestone-betalning erläggs i form av 845 070 aktier istället för kontantbetalning.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/