AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – mars 2024

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2024, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Första kvartalet 2024 var positivt och aktivt för AlzeCure Pharma. Inom vårt kliniska Alzheimer-program NeuroRestore ACD856 presenterade vi ny preklinisk data, som stödjer neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter, på den stora internationella Alzheimer-kongressen AD/PD 2024. Vidare fick vi patent godkända för NeuroRestore och ACD856 i Kina och flera andra länder, vilket stärker våra affärsutvecklingsmöjligheter. Under kvartalet valde vi också en läkemedelskandidat i vårt smärtprojekt mot knäledsartros, TrkA-NAM. Vår forskning och utveckling gavs även vidare erkännande genom ett regerings- och ministerbesök, samt av att Eli Lillys tidigare globala forsknings- och utvecklingschef Dr Jan Lundberg, som också varit global forskningschef för AstraZeneca, valt att investera i bolaget. Han har även ställt sig till förfogande för en styrelsepost i bolaget, vilket stödjs av valberedningen. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av ovanstående läkemedelskandidater, och för att stärka bolagets finansiella ställning, föreslog styrelsen under kvartalet en företrädesemission på cirka 52,8 MSEK. Det är motiverande och glädjande att bolaget håller uppe tempot och fortsätter att leverera nya data som stärker vår position, samt att vi erhåller tilltagande erkännande från externa parter.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information januari – mars 2024
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -9 804 KSEK (-9 545).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 SEK (-0,15).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 063 KSEK (28 095).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 22 688 KSEK (57 974).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 19 037 KSEK (53 718).

Väsentliga händelser januari – mars 2024

 • Den 29 januari väljer bolaget läkemedelskandidat och går in i nästa utvecklingsfas med TrkA-NAM ACD137 mot osteoartros och andra svåra smärttillstånd.
 • Den 29 februari meddelar bolaget att patentverken i Kina, Indien, Sydafrika, Israel, Hongkong och Mexico har beviljat patent som täcker bolagets kliniska läkemedelskandidat ACD856, som utvecklas mot Alzheimer och andra störningar med kognitiv funktionsnedsättning.
 • Den 26 mars beslutar bolagets styrelse om en nyemission av aktier om cirka 52,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024. Emissionen är garanterad till cirka 63 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland annat befintliga ägare och medlemmar i bolagets ledning och styrelse. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen också komma att utnyttja en övertilldelningsoption om upp till cirka 15,0 MSEK.
 • Bolaget kallar den 26 mars till extra bolagsstämma den 25 april 2024.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Bolaget kallar den 10 april till årsstämma den 14 maj 2024.
 • Den 10 april meddelar bolaget att Eli Lillys och AstraZenecas f d forskningschef Dr. Jan Lundberg investerar i AlzeCure och föreslås inval i bolagets styrelse.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/