AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – september 2019

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för januari – september 2019 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information juli -september 2019

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –13 382 KSEK (–5 670).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,35 SEK (–0,24).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 201 596 KSEK (66 969).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 196 842 KSEK (65 746).

Finansiell information januari -september 2019

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –35 223 KSEK (–23 018).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,93 SEK (–1,14).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 201 596 KSEK (66 969).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 196 842 KSEK (65 746).

Väsentliga händelser januari – september 2019

 • Bolaget initierade i mars ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta, TrkA-NAM.
 • Bolaget var representerat och framförde två presentationer vid en internationell vetenskaplig konferens (International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases).
 • Bolaget valde i maj att omdirigera läkemedelskandidaten ACD855 från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga och ACD856 blir istället primär läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion.
 • Bolaget beslutade på årsstämman 22 maj att ge ut ett teckningsoptionsprogram riktat till bolagets styrelse.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

Läs hela delårsrapporten på: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl.08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore och Alzstatib. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin och består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Företaget har också ett projekt i tidig preklinisk fas inom smärta, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.