AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – september 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för januari – september 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”AlzeCure har ännu ett produktivt kvartal bakom sig där verksamheten utvecklats helt enligt plan med framsteg inom samtliga våra tre projektplattformar: NeuroRestore, Alzstatin och Painless. Förberedelserna för att starta ytterligare två kliniska studier i slutet av året för läkemedelskandidaterna ACD856 samt ACD440 fortgår som planerat.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information juli – september 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –21 455 KSEK (–13 382).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,57 SEK (–0,35).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 138 334 KSEK (201 596).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 132 976 KSEK (196 842).

Finansiell information januari – september 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –53 646 KSEK (–35 223).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –1,42 SEK (–0,93).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 138 334 KSEK (201 596).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 132 976 KSEK (196 842).

Väsentliga händelser januari – juni 2020

 • I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, ACD440, som befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta.
 • Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande direktör 8 januari 2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.
 • Johan Sandin tillträdde i januari tjänsten som Chief Scientific Officer och fick därmed möjlighet att fokusera all tid på forskning och utveckling.
 • An van Es Johansson anslöt i mars till ledningsgruppen som Head of Development & Chief Medical Officer och lämnade därmed styrelsen. Detta stärker bolaget ytterligare i en period där bolaget utvecklas och förbereder att utöka antalet kliniska prövningar, i linje med tidigare kommunicerade planer.
 • Bolaget presenterade den 2 april ett så kallat Latebreaking abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies). Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, och huvudförfattare till studien, gav en muntlig presentation med titeln ”ACD856 a positive modulator of neurotrophin signaling reverses scopolamine- or age-induced cognitive deficits”. Studien visar att behandling med ACD856 leder till kraftfulla minnesförbättringar i prekliniska studier.
 • Den 4 juni presenterade bolaget positiva data från den första kliniska studien med ACD856 som visade att ACD856 har en bra farmakokinetisk profil med en signifikant kortare halveringstid i människa än föregångaren ACD855 och att kandidaten är lämplig för vidare klinisk utveckling som oral behandling av bland annat Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser juli – september 2020

 • Bolaget har under kvartalet varit representerade och aktiva i olika vetenskapliga sammanhang, bland annat har vetenskapliga symposium om Alzheimers sjukdom anordnats med professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet, samt professor Henrik Zetterberg, verksam vid University College of London i Storbritannien samt vid Göteborgs universitet.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • AlzeCure Pharma erhöll den 12 november godkännande för start av klinisk fas I-studie med ACD856 inom Alzheimers sjukdom.

Läs hela delårsrapporten på:

https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46 (0)70-786 94 43

E-post: martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.