AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – september 2021

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2021, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”Under tredje kvartalet erhöll vi positiva data från vår kliniska fas I SAD-studie med läkemedelskandidaten ACD856 som ingår i NeuroRestore-plattformen och som vi utvecklar med fokus på Alzheimers sjukdom. Vidare fick vi beviljat att testa högre doser med substansen i studien, vilket nu pågår, och efter kvartalets slut startade vi även vår kliniska fas I MAD-studie med denna substans. Avseende vårt smärtprojekt ACD440 som tillhör Painless-plattformen, med inriktning mot neuropatisk smärta, har vi nu sänt in en ansökan om ett pre-IND möte till FDA inför en planerad fas II-studie. Vi har även haft fokus på att vidareutveckla nya substanser i vårt prekliniska smärtprojekt, TrkA-NAM, med målet att kunna välja en läkemedelskandidat för projektet under 2021. Med detta som bakgrund kunde vi lägga ännu ett positivt och mycket aktivt kvartal bakom oss.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information juli – september 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -16 507 KSEK (-21 455).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,44 SEK (-0,57).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 68 299 KSEK (138 334).
 • Likvida medel uppgick vid perodens slut till 62 672 KSEK (132 976).

Finansiell information januari – september 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -55 162 KSEK (-53 646).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,46 SEK (-1,42).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 68 299 KSEK (138 334).
 • Likvida medel uppgick vid perodens slut till 62 672 KSEK (132 976).

Väsentliga händelser januari – september 2021

 • I april tillträdde Dr. Märta Segerdahl Storck, legitimerad läkare och docent, som Chief Medical Officer (CMO). Dr. Segerdahl tillträdde tjänsten 1 april och ansvarar för bolagets kliniska utvecklingsverksamhet samt ingår i AlzeCures ledningsgrupp.
 • I april, något före plan, erhölls positiva och signifikanta effektdata från bolagets kliniska fas Ib-studie med läkemedelskandidaten ACD440, som är inriktad mot neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten tolererades också väl som en lokal behandling.
 • Eva Lilienberg invaldes i AlzeCures styrelse på ordinarie årsstämma i maj. Eva förstärker bolaget ytterligare då hon har bred internationell regulatorisk och kommersiell erfarenhet.
 • I juli publicerades en ny publikation kring ACD856 i tidskriften Cells där den prekliniska utvecklingen av substanserna inom NeuroRestore-plattformen beskrivs och resultat visas. (Identification of Novel Positive Allosteric Modulators of Neurotrophin Receptors for the Treatment of Cognitive Dysfunction, Cells 2021 Jul23;10(8):1871.)
 • Nya data som stödjer ACD856 som behandling av Alzheimers sjukdom presenterades på Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2021 den 26-30 juli i Denver, USA.
 • I augusti erhölls godkännande från Läkemedelsverket att kunna ge ytterligare högre doser i den kliniska fas I-studien (single ascending dose, SAD) med ACD856. Godkännandet bygger på läkemedelkandidatens goda tolerabilitet som möjliggör att högre doser kan testas.
 • I augusti erhölls godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Sverige att inleda nästa kliniska fas I-studie (multiple ascending dose, MAD) med läkemedelskandidaten ACD856, med fokus på Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • I oktober doseras den första studiedeltagaren i bolagets kliniska fas I-studie (MAD) med läkemedelskandidaten ACD856.
 • Bolaget presenterade NeuroRestore-projektets potential inom depression på konferensen European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 2021 den 2–5 oktober i Lissabon.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/