AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – september 2023

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Även tredje kvartalet för 2023 var positivt och händelserikt för AlzeCure Pharma. Under perioden presenterade vi bland annat nya positiva detaljerade proof-of-mechanism (PoM)-resultat från vår kliniska fas II-studie med ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta. Dessutom publicerade vi nya prekliniska data för vår kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856 som stödjer potentiellt neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Därutöver publicerade vi nya prekliniska resultat som påvisar antidepressiva effekter av olika NeuroRestore-substanser. Det är glädjande att se att vi håller uppe tempot och fortsätter att leverera och generera nya data som stärker vår position och även öppnar upp för nya möjligheter.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information juli – september 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -7 655 KSEK (-11 097).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,22).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 771 KSEK (-14 504).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 40 396 KSEK (40 486).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 37 461 KSEK (37 169).

Finansiell information januari – september 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -27 411 KSEK (-45 291).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,44 SEK (-0,97).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 418 KSEK (-48 717).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 40 396 KSEK (40 486).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 37 461 KSEK (37 169).

Väsentliga händelser juli – september 2023

 • Den 3 juli publicerar bolaget en ny vetenskaplig artikel om prekliniska resultat som visar på antidepressiva effekter med NeuroRestore ACD856.
 • Den 11 juli publicerar bolaget nya sjukdomsmodifierande data med NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers och kognitiva störningar.
 • Den 9 augusti publicerar bolaget de positiva kliniska resultaten från fas I-studien med NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers.
 • Den 20 september presenterar bolaget positiva kliniska fas II-data med ACD440 mot neuropatisk smärta på 2023 års konferens för European Pain Federation (EFIC).

Väsentliga händelser januari – juni 2023

 • Bolaget väljer i januari en läkemedelskandidat (candidate drug, CD) och inleder preklinisk utvecklingsfas med bolagets preventiva och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat Alzstatin ACD680.
 • I januari inkluderas den sista patienten i den kliniska fas II-studien med den ledande icke-opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.
 • Bolaget meddelar den 13 mars att sista patienten är färdigbehandlad i ovanstående studie med ACD440.
 • I april får bolaget ett abstract om icke-opioiden ACD440 mot neuropatisk smärta accepterat på EFIC 2023-konferensen.
 • Den 17 maj håller bolaget årsstämma och Dr Janet Hoogstraate väljs in som ny styrelseledamot.
 • Bolaget meddelar den 22 maj att Alzheimerprojektet NeuroRestore ACD856 beviljas europeiskt patent.
 • Den 24 maj tillkännager bolaget positiva proof-of-mechanism (POM) data från den kliniska fas IIa-studien i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Bolaget rapporterar i början av oktober att NeuroRestore ACD856 erhåller patent i Japan.

 

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/