Extra bolagsstämma i AlzeCure Pharma AB godkände beslut om nyemission av aktier

Vid extra bolagsstämma i AlzeCure Pharma AB idag den 25 april 2024 beslutade aktieägarna godkänna styrelsens tidigare beslut om företrädesemission av aktier.

Bolagsstämman godkände styrelsens tidigare beslut av den 26 mars 2024 om företrädesemission av aktier på följande huvudsakliga villkor:

  1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 776 087,65 kronor genom nyemission av högst 31 043 506 aktier.
  2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en teckningsrätt, och två teckningsrätter ska berättiga till teckning av en aktie.
  3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 29 april 2024.
  4. Teckningskursen ska vara 1,70 kronor per aktie.
  5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
  6. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
  7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
  8. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter.
  9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolagsstämman beslutade också ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier i syfte att rymma det antal aktier som kan komma att ges ut i den beslutade nyemissionen.