Extra bolagsstämma i AlzeCure Pharma AB godkände beslut om nyemission

Vid extra bolagsstämma i AlzeCure Pharma AB idag den 1 mars 2022 beslutade aktieägarna godkänna styrelsens tidigare beslut om företrädesemission av aktier.

Bolagets styrelse beslutade torsdagen den 10 februari 2022 om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Beslutet, som godkändes av aktieägarna vid extra bolagsstämma idag den 1 mars 2022, fattades på följande huvudsakliga villkor:

  1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 377 657,15 kronor genom nyemission av högst 15 106 286 aktier.
  2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en teckningsrätt, och fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av två aktier.
  3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 4 mars 2022.
  4. Teckningskursen ska vara 4,00 SEK per aktie.
  5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 22 mars 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
  6. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
  7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
  8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till fria överkursfonden.
  9. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
  10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.