KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALZECURE PHARMA AB

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 15:00, i Synch Advokats lokaler på Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm.

ANMÄLAN MM

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2024.

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 19 april 2024.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen per e-post till birgitta.lundvik@alzecurepharma.com. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Antalet medföljande biträden (högst två) anmäls på samma sätt.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast fredagen den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) skickas till bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.alzecurepharma.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
 7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission
 8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG

Punkten 6: Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen, i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Ҥ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 580 000 kronor och högst 2 320 000 kronor”

Ӥ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 23 200 000 och högst 92 800 000”

Ҥ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 550 000 kronor och högst 6 200 000 kronor”

Ӥ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 62 000 000 och högst 248 000 000”

Punkten 7: Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagets styrelse beslutade tisdagen den 26 mars 2024 om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Beslutet, som den extra bolagsstämman föreslås godkänna, innehåller följande huvudsakliga villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 776 087,65 kronor genom nyemission av högst 31 043 506 aktier.
 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en teckningsrätt, och två teckningsrätter ska berättiga till teckning av en aktie.
 3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 29 april 2024.
 4. Teckningskursen ska vara 1,70 kronor per aktie.
 5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras den fria överkursfonden.
 9. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter.
 10. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
 11. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till adress Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller via e-post till martin.jonsson@alzecurepharma.com.

__________________

Stockholm i mars 2024

AlzeCure Pharma AB (publ)
Styrelsen