Kommuniké från årsstämma i AlzeCure Pharma den 14 maj 2024

Idag, den 14 maj 2024, hölls årsstämma i AlzeCure Pharma AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande Bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Pollare, Ragnar Linder, Janet Hoogstraate och Eva Lilienberg, samt genom nyval välja Jan Lundberg, till ordinarie styrelseledamöter. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Jan Lundberg har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i globala läkemedelsbolag, bland annat som global forskningschef vid Astra och därefter AstraZeneca (1996-2009) samt global forsknings- och utvecklingschef vid Eli Lilly (2010-2018). Han har lett utvecklingen av mer än 200 läkemedelskandidater, med 30 godkända produkter inom flera terapeutiska områden, bland annat inom Alzheimer och smärta. Jan Lundberg har doktorerat vid i farmakologi vid Karolinska Institutet, samt underisat i egenskap av professor. Hans forskning har resulterat i över 500 publicerade artiklar i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter samt är han hedersdoktor vid farmakologiska fakulteten vid Uppsala universitet och har erhållit både Fernström- och Jahrepriset. Under åren har han även varit aktiv i flera internationella myndighetskommittéer. För närvarande är Jan Lundberg styrelsemedlem i fyra olika läkemedels- och bioteknikbolag.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 250 000 kr till styrelseordföranden och med 125 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Grant Thornton AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Belsut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Genom ändringen infogas en ny § 10 som möjliggör det för styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ledande befattningshavare att som längst gälla fram till årsstämman 2028. Sammanfattningsvis avser riktlinjerna anställningsvillkoren för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Följande utgör riktlinjerna i huvudsak:

  • Riktlinjerna ska främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen och hållbarhet samt ge Bolaget förutsättningar att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.
  • Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa ledande befattningshavare, rörlig lön, andra förmåner och pension.
  • Grundlönen ska vara proportionerlig mot befattningshavarens kompentens, ansvar, befogenheter och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.
  • Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner för respektive befattningshavare. Den årliga rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen.
  • Andra förmåner utgörs för Bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta sjukvårdsförsäkring.
  • De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön.
  • Avgångsvederlag utgår ej. Bortsett från vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande.
  • Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Särskilda skäl kan också till exempel bestå i att en avvikelse bedöms vara nödvändig för att rekrytera eller behålla nyckelpersoner eller vid extraordinära omständigheter som att bolaget uppnår ett visst önskat resultat på kortare tid än planerat.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.alzecurepharma.se där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.