Kommuniké från årsstämma i AlzeCure Pharma den 22 maj 2019

Idag, den 22 maj 2019, hölls årsstämma i AlzeCure Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 232 225 kSEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares, representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna, förslag att omvälja Thomas Pollare, Ellen Donnelly, An van Es-Johansson, Ragnar Linder och Pirkko Sulila Tamsen som ordinarie styrelseledamöter. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden och med 75 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att välja Grant Thornton AB som ny revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om inrättande av valberedning samt instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, om inrättande av en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2019 och ska inrättas inför årsstämman 2020. Beslutades att anta instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Följande huvudsakliga riktlinjer fastställdes:

  •  AlzeCure Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
  •  Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension.
  •  Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter.
  •  Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner för respektive befattningshavare.
  •  Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från bolagets sida mellan tre och tolv månader.

Beslut om inrättande av optionsprogram för styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, om emission av högst 135 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ledamöter i styrelsen. Till följd av beslutet kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 3 375 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktieägarna gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att styrelsedeltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelsedeltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Sandin, CEO
Tel: +46 703 73 88 24
E-post:
johan.sandin@alzecurepharma.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl 17:30 CET.

Om AlzeCure Pharma 

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. AlzeCure utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett prekliniskt läkemedelsprojekt, TrkA-NAM, som är inriktat på behandling av smärta. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.