Posterpresentation från vetenskaplig konferens avseende Alzstatin-plattformen nu tillgänglig på AlzeCures hemsida

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) (”AlzeCure”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar att bolagets posterpresentation och abstract avseende Alzstatin-plattformen, som presenterades på den årliga Alzheimer-konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, den 4-7 november 2020, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Posterpresentationen, som hölls av AlzeCures CSO Johan Sandin, går igenom hur mekanismerna i forskningsplattformen Alzstatin fungerar och visar att målmekanismen inom plattformen är lämpad som ny behandlingsterapi för Alzheimers sjukdom. Vidare visar data att klassen av läkemedelsubstanser som utvecklas inom AlzeCures plattform, s.k. gamma-sekretas modulatorer, selektivt påverkar produktionen av toxiskt Abeta-amyloid, utan att påverka klyvningen av andra substrat som potentiellt har en viktig roll i normal fysiologisk funktion. Dessa data stödjer fortsatt utveckling av läkemedelskandidater inom Alzstatin plattformen för tidig behandling av Alzheimers sjukdom.

Abstractet med titeln Gamma–secretase modulators show selectivity for gamma-secretase-mediated amyloid precursor protein intramembrane processing är författat av studiens huvudprövare Helena Karlström vid Karolinska Insitutet och Erik Portelius vid Göteborgs Universitet. Övriga författare inkluderar Professor Henrik Zetterberg, Professor Kaj Blennow och Professor Bengt Winblad, samt Johan Lundkvist, Johan Sandin och Gunnar Nordvall på AlzeCure.

Inom Alzstatin-plattformen utvecklas innovativa sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimers sjukdom. Plattformen  fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta (Aβ) i hjärnan. Förberedande prekliniska säkerhetsfarmakologiska och toxikologiska studier pågår med den ledande läkemedelskandidaten inom Alzstatin-plattformen, ACD679.

”Antagandet av abstractet och möjligheten att presentera på en av de främsta Alzheimers-konferenserna är en stark validering av vår forskning. Det medicinska behovet av en fungerande behandling för att förhindra Alzheimers är alltjämt enormt och jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av våra läkemedelskandidater inom plattformen”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB.

Posterpresentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/

 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 10:00 CET.

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om Alzstatin

AlzeCures sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform Alzstatin, bestående av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater, fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta, Aβ42, i hjärnan. Aβ42 spelar en central patologisk roll i Alzheimers och börjar ansamlas i hjärnan många år innan tydliga symptom utvecklas. Läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen modulerar funktionen av enzymet gamma-sekretas. Gamma-sekretas fungerar som en sax som klipper ut Aβ42 ur ett längre protein, kallat APP. Den klibbiga Aβ42 klumpar ihop sig över tid och ger därigenom upphov till de amyloida plack som är så typiska för Alzheimers sjukdom. Kandidaterna i Alzstatin-plattformen påverkar enzymets funktion så att den istället klipper ut kortare former av Aβ-peptiden, Aβ37 och Aβ38, som förutom att de inte är klibbiga och bildar aggregat, även har en hämmande effekt på redan bildade aggregat av Aβ42. Detta innebär att läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen har två separata men samverkande effekter som tillsammans kan bidra till en starkare anti-amyloidogen och därför mer potent sjukdomsmodifierande effekt.

Om Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas 2018 uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD.

I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.