Regeringen uppmärksammar svensk forskning inom Alzheimerområdet och besöker tillsammans med Alzheimerfonden AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, tillsammans med representanter från regeringen och Alzheimerfonden, under onsdagen den 17 januari besökt AlzeCure Pharma. Syftet med besöket var att inhämta kunskap och belysa den utökade forskning och utveckling som krävs i takt med att antalet personer med demenssjukdom växer, samt att uppmärksamma svensk forskning inom området där AlzeCure Pharmas Alzheimer-projekt kan ha en betydande roll.

Fler än 160 000 människor i Sverige bedöms lida av någon form av demenssjukdom och i takt med ökad livslängd förväntas antalet personer som insjuknar i demens fördubblas till år 2050. Trots att det är mycket allvarliga sjukdomar med stor påverkan på både individen och anhöriga, så saknas det fortfarande både botemedel och välfungerande bromsmediciner inom svensk demensvård vilket innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Forskningen är idag starkt beroende av en stabil och omfattande finansiering i arbetet med att nå de genombrott som krävs för att kunna leverera banbrytande lösningar av broms- och botemedel mot demenssjukdomarna. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar. 

Som ett led i arbetet har äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje tillsammans med representanter från regeringen samt Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson, besökt AlzeCure Pharma i Huddinge. Vid besöket presenterade Alzecure Pharmas vd Martin Jönsson bolagets pågående utveckling inom Alzheimerområdet och diskussioner hölls avseende behandlingsmöjligheter vid demenssjukdom idag och i framtiden, samt hur framtida forskningsfinansiering skulle kunna se ut.

“Vi är hedrade och otroligt glada över att regeringen väljer att uppmärksamma vår viktiga forskning inom demensområdet med tonvikt på Alzheimers sjukdom. I takt med att levnadsstandarden höjs och sjukvården förbättras ökar medellivslängden, och därmed också risken för demensrelaterade sjukdomar som ställer mycket höga krav på den statligt finansierade vården. Behovet av effektivare läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet, och inte minst förebyggande behandlingar som skulle kunna hindra att sjukdomen bryter ut, är mycket stort. Allt som kan underlätta vårt arbete att ta fram nya läkemedel är av betydelse och jag ser fram emot att se resultatet av det arbete som regeringen och Socialstyrelsen nu driver”, säger Martin Jönson, VD på AlzeCure Pharma.

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom, vilket är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd där hjärnans nervceller gradvis försämras och slutligen dör. Alzheimers är den vanligaste formen av demens, cirka 60–70 procent av alla demensfall härrör från denna sjukdom och i Sverige får cirka 20 000 personer diagnosen Alzheimers sjukdom varje år. AlzeCure Pharma arbetar idag med två forskningsplattformar med fokus på demenssjukdomar; NeuroRestore® som utvecklar en ny generation symptomlindrande läkemedel för behandling av sjukdomar med kognitiva störningar för att förbättra inlärnings- och minneskapacitet, och Alzstatin® som tar fram innovativa förebyggande och sjukdomsmodifierande orala läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfonden är drivande i att stödja forskningen kring demenssjukdomar och är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till Alzheimerforskningen. Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Alzheimerfonden är också grundare till forskningsstiftelsen AlzeCure som har lett till bildandet av AlzeCure Pharma AB.

”Vi såg att det krävs stora resurser för att kunna lösa gåtan om Alzheimers sjukdom och att den akademiska grundforskningen behövde kompletteras med mer klinisk och patientnära forskning. Vi tog därför initiativet till bildandet av forskningsstiftelsen AlzeCure som nu driver sin verksamhet i läkemedelsbolaget AlzeCure Pharma AB. Det är mycket glädjande för oss att se den fina utvecklingen som bolaget har och vi är mycket förhoppningsfulla inför framtiden och att vårt initiativ varit en lyckad satsning. Vi behöver se mer innovativ forskning inom alzheimerfältet”, säger Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.