AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – mars 2021

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”AlzeCure fortsätter att utvecklas väl och enligt plan. Under första kvartalet fokuserade vi på att driva våra pågående kliniska studier med ACD856 och ACD440 så att vi kan kommunicera data från dessa under sommaren. Dessutom fortsatte vi att inrikta oss på vårt prekliniska smärtprojekt, TrkA-NAM så att vi ska kunna välja
en läkemedelskandidat för projektet under andra halvåret 2021. Vi stärkte också vår utvecklingsorganisation genom att anställa en Chief Medical Officer med expertis och erfarenhet från våra kärnområden Alzheimers sjukdom och smärta. AlzeCure har alltså lagt ännu ett positivt och mycket aktivt kvartal bakom sig.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information januari – mars 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.
· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
· Periodens resultat uppgick till –22 962 KSEK (–13 784).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,61 SEK (–0,36).
· Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 99 065 KSEK (176 406).
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 94 163 KSEK (172 230).

Väsentliga händelser januari – mars 2021

· Bolaget utnämnde Dr. Märta Segerdahl Storck, legitimerad läkare och docent,
till Chief Medical Officer (CMO). Märta tillträdde tjänsten 1 april och ansvarar
för vår kliniska utvecklingsverksamhet samt ingår i AlzeCures ledningsgrupp.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· 19 april erhölls, något före plan, positiva och signifikanta effektdata från den
kliniska fas Ib-studien med läkemedelskandidaten ACD440, som är inriktad
mot neuropatisk smärta. Den tolererades också väl som en lokal behandling.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/